Main Menu
BANGKOK PORTAL


สถิติและผลงาน

ตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563