Main Menu
BANGKOK PORTAL

ค้นหา

ภารกิจหน่วยงาน1.   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสารบรรณของสถาบัน งานการเจ้าหน้าที่ งานงบประมาณ การเงินและบัญชี ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ยานพาหนะ งานด้านการพิมพ์และผลิตเอกสารที่ใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

2.   ส่วนแผนงานและส่งเสริมความรู้

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความต้องการตามนโยบายและความจำเป็นของหน่วยงาน พิจารณาวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ ฝึกอบรมสัมมนาที่เป็นโครงการจากการแปรญัตติ จัดทำแผนพัฒนาข้าราชการ ประสานแผนการปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนา ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาข้าราชการ เป็นศูนย์ข้อมูลของสถาบันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาข้าราชการ ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน ปฏิบัติการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดำเนินการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมประชุม สัมมนา ดูงาน ปฏิบัติการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งงานภายในส่วนราชการ ดังนี้

- ฝ่ายแผนงาน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาบุคคลตามนโยบายผู้บริหารและสภากรุงเทพมหานคร วิเคราะห์ความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนาข้าราชการของหน่วยงาน การพิจารณาวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการฝึกอบรม/สัมมนาที่เป็นโครงการจากการแปรญัตติ จัดทำแผนพัฒนาข้าราชการให้สอดคล้อง และเหมาะสมตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนากำลังคน จัดทำแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ ประสานแผนการปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาหน่วยงาน ประสานแหล่งให้ความช่วยเหลือ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาข้าราชการ ติดตาม ดูแลผู้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานระยะยาว เป็นศูนย์ข้อมูลของสถาบัน โดยดำเนินการจัดระบบ สำรวจจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งข้อมูลการศึกษาและดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เผยแพร่ข่าวสารด้านการฝึกอบรมและพัฒนา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

- ฝ่ายส่งเสริมความรู้ในประเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย โครงการ และแผนงานศึกษา ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยในประเทศ และพิจารณาดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ฯ ในประเทศ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ฝึกอบรมฯ ในประเทศ บริการแนะแนวการศึกษา ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาฯ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

- ฝ่ายส่งเสริมความรู้ต่างประเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย โครงการและแผนงานศึกษา ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ และพิจารณาดำเนินการตามระเบียบหนังสือสั่งการ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาฯ ณ ต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งการศึกษาสาขาวิชา ตลอดจนรวบรวมสถิติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครด้านต่างประเทศ ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการศึกษา ฝึกอบรมฯ ต่างประเทศ ประสานกับหน่วยงานซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาฯ ฝึกอบรมฯ ต่างประเทศ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

3.   ส่วนวิชาการ

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการค้นหาความจำเป็นในการฝึกอบรม กำหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม กำหนดแนวทางหลักเกณฑ์และรูปแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาบุคลากร รูปแบบประเมินผลวิทยากรและโครงการ วิเคราะห์ สร้าง และพัฒนาหลักสูตร สื่อ และเทคนิคในการฝึกอบรม ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาและเสนอแนะวิทยาการใหม่ ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งงานภายในส่วนราชการดังนี้

- ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและประเมินผลสัมฤทธิ์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อหาความจำเป็นในการฝึกอบรม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ระบบ รูปแบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์ คุณสมบัติในการพัฒนาข้าราชการในหลักสูตรต่าง ๆ ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม สร้างและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติ ความรู้และทักษะที่พึงประสงค์ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อหาแหล่งสนับสนุนส่งเสริมและให้ความร่วมมือในการพัฒนาข้าราชการในรูป Privatization และรูปอื่น ๆ กำหนดแนวทางหลักเกณฑ์และรูปแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาบุคลากร กำหนดรูปแบบประเมินผลวิทยากรและโครงการ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ฝ่ายวิทยบริการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการลาศึกษา ค้นคว้า แปล เรียบเรียง และพัฒนาตำราและสื่อการเรียนการสอน พัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เสนอแนะวิทยาการใหม่ ๆ ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร คิดค้น เรียบเรียง สร้างสรรค์เนื้อหาประกอบการผลิตสื่อ ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาการ ตลอดจนจัดทำวารสารเพื่อเผยแพร่การปฏิบัติงานของสถาบัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

- ฝ่ายเทคโนโลยีการฝึกอบรม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการออกแบบ ผลิต และพัฒนาเกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยีที่ใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ เสนอแนะเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการฝึกอบรม ตลอดจนดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือโสตฯ ดังกล่าว ศึกษาค้นคว้า ติดตาม และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านโสตฯ และสื่อที่ใช้ประกอบการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ การออกแบบและผลิตวารสาร ให้คำปรึกษา แนะนำ ความรู้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอก และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

4.   ส่วนพัฒนาการบริหาร

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนและดำเนินการฝึกอบรม ตลอดจนประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการระดับบริหารทุกระดับและสายอาชีพ วิเคราะห์โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การที่หน่วยงานจัดทำขึ้น ดำเนินการพัฒนาองค์การทุกระดับ ให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินการเพื่อพัฒนานักบริหารและการพัฒนาองค์การให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งงานภายในส่วนราชการดังนี้

- ฝ่ายพัฒนานักบริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาข้าราชการระดับบริหารทุกระดับ ทั้งนักบริหารทั่วไปและสายวิชาชีพ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งและผู้ที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ได้แก่ หลักสูตรนักบริหารระดับอาวุโส (นบอ.) ระดับ 8-9 และนักบริหารระดับกลาง (นบก.) ระดับ 7-8 ตามกระบวนการ ดังนี้ ศึกษา วิเคราะห์เพื่อหาความจำเป็นในการฝึกอบรม วางแผนการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความจำเป็น ประสานงานในการจัดทำหลักสูตรและกำหนดการฝึกอบรม ดำเนินการฝึกอบรมตามกระบวนการฝึกอบรม ให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินการเพื่อพัฒนานักบริหารให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

- ฝ่ายพัฒนานักบริหารวิชาชีพ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งและผู้ที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับหัวหน้าหน่วยงานระดับต้น (ระดับ 5-6) หลักสูตรเทคนิคการบริหาร และการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารวิชาชีพเฉพาะ เช่น หลักสูตรนักบริหารทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง (นบส.) ระดับ 7-9 ตามกระบวนการเดียวกับฝ่ายพัฒนานักบริหารและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 - ฝ่ายเทคโนโลยีการบริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาองค์การทุกระดับ ใช้เทคนิคการพัฒนาองค์การต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น การเสริมสร้างคุณภาพงาน (QC) การใช้หลัก 5ส และการพัฒนาทีมงาน การ Re-Engineering การใช้กระบวนการ A-I-C ประเมินผล ดำเนินงานและวางแผนการนำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับหน่วยงาน ดำเนินการสัมมนาเพื่อพัฒนานักบริหารระดับสูงตามนโยบายผู้บริหาร เช่น การสัมมนา การเลือกตั้ง การปฐมนิเทศวิทยากรก่อนการเลือกตั้ง การสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารกรุงเทพมหานคร การปฐมนิเทศผู้อำนวยการเขต เป็นต้น การวิเคราะห์โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การที่หน่วยงานจัดทำขึ้นตามที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีบัญชาให้พิจารณาเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ ให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินการเพื่อพัฒนาองค์การให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

5.   ส่วนจัดการฝึกอบรม

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนและดำเนินการฝึกอบรมในวิชาชีพและตำแหน่งต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการการเมือง ผู้นำชุมชน องค์กร เอกชน และประชาชน ด้านการบริหารและจัดการเมือง ให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินการพัฒนาบุคคลให้กับองค์กรของรัฐและเอกชน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งงานภายในส่วนราชการ ดังนี้

- ฝ่ายบริหารและจัดการเมือง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการการเมือง ผู้นำชุมชน องค์กรเอกชนและประชาชน ให้มีความรู้และมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการเมืองด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและการจัดการชุมชนเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามกระบวนการดังนี้ ประสานงานและวางแผนการฝึกอบรม ดำเนินการฝึกอบรม ประเมินผล ติดตามและนำเสนอผลการดำเนินการ ตลอดจนการนำผลไปประยุกต์ใช้ ให้คำปรึกษา แนะนำในการพัฒนาบุคลากรให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

- ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและตำแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร  โดยเน้นการพัฒนาในทุกสายวิชาชีพและทุกตำแหน่งอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เช่น การฝึกอบรมข้าราชการก่อนประจำการ การฝึกอบรมการประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่เทศกิจ ฯลฯ เป็นต้น ตามกระบวนการ ดังนี้ ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อหาความจำเป็นในการฝึกอบรม จัดลำดับความสำคัญในการฝึกอบรมในแต่ละตำแหน่งหรือสายวิชาชีพ วางแผนการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความจำเป็น ประสานงานในการจัดทำหลักสูตร และกำหนดการฝึกอบรม ดำเนินการฝึกอบรมตามกระบวนการฝึกอบรม ให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินการเพื่อพัฒนาบุคคลให้กับสำนักและสำนักงานเขตต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

- ฝ่ายพัฒนาความรู้เฉพาะทาง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อเพิ่มศักยภาพข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ให้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางที่ทันต่อวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ การฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ การฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ฯลฯ ตามกระบวนการ ดังนี้ ติดตามภาวะความเป็นไปของบ้านเมือง วางแผนและดำเนินการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เฉพาะทางแก่ข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทันกับภาวะความเป็นไป ดำเนินการฝึกอบรมหรือสัมมนาตามกระบวนการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

6.   ศูนย์ฝึกอบรม

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารงานโครงการฝึกอบรม การอำนวยความสะดวกในการจัดการฝึกอบรม ประสานงานการฝึกอบรมของสถาบันและของบุคคลภายนอกและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งงานภายในส่วนราชการดังนี้

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสารบรรณของศูนย์งานการเจ้าหน้าที่ การเงินบัญชี งบประมาณ และพัสดุ ดูแลอาคารสถานที่ และยานพาหนะของศูนย์ ดูแล สวนหย่อม สวนสุขภาพ ดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ควบคุมดูแลคุณภาพอาหารให้เป็นไปตามหลักโภชนาการ ควบคุมดูแลระบบการรักษาความปลอดภัยของศูนย์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

- ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารงานโครงการและประสานงานการฝึกอบรม รวบรวมข้อมูลและสถิติการปฏิบัติงานและการให้บริการของศูนย์การบริการห้องสมุด โสตทัศนูปกรณ์ การส่งเสริมสุขภาพ และกิจกรรมนันทนาการ การประชาสัมพันธ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2014 เวลา 08:54 น.)