Main Menu
BANGKOK PORTAL


ภารกิจหน่วยงาน

1.   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. งานสารบรรณและธุรการทั่วไป 
2. งานการเจ้าหน้าที่
3. งานการประชุม 
4. งานการคลังและงบประมาณ 
5. งานการพัสดุ  
6. งานควบคุมดูแลสถานที่และยานพาหนะ
7. งานการพิมพ์และการผลิตเอกสารที่ใช้ใน
การฝึกอบรมและพัฒนา
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2.   ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล และแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยการวิเคราะห์ ความต้องการและความจำเป็น (Training Need) และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร นโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และแผนบริหารทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร
2.  การให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยในประเทศและต่างประเทศตามระเบียบที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ระเบียบ หนังสือสั่งการมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม
3. ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมและความจำเป็นของโครงการฝึกอบรมของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และเพื่อจัดทำแผนการให้ทุนการพัฒนาข้าราชการ
4. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครและการใช้ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมและโครงการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศและแนวทางการนำความรู้ไปพัฒนางาน
5. ออกแบบจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (Human Resource Development Information System) เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาองค์การเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครและเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารในการวางแผนกลยุทธ์ การสืบทอดตำแหน่งทางการบริหาร
6. การบริหารสารสนเทศเกี่ยวกับข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์ความรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำหรับใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งงานภายในส่วนราชการ ดังนี้

- กลุ่มงานแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร
2. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร
3. จัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลและแผนปฏิบัติราชการประจำปี
4. กำกับ ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติราชการประจำปี
5. วิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากร- บุคคลของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
6. พิจารณา วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการฝึกอบรม
7. รวบรวม บริหารข้อมูลด้านการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากร-บุคคลและองค์การ 
8. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามแผนและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
9. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาของกรุงเทพมหานคร การใช้ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม
10.ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

- กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาและพัฒนา มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. วิเคราะห์ความจำเป็นเพื่อจัดทำแผนการให้ทุนการพัฒนาข้าราชการ
2. ศึกษา วิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะ แก่ คณะกรรมการการกำหนดโครงการให้ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยของกรุงเทพมหานคร สำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อการกำหนดหลักสูตร สาขาวิชา และแนวทางในการพัฒนา
3. พิจารณาดำเนินการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยในประเทศและต่างประเทศให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร การแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ระเบียบ หนังสือสั่งการมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม
4. เป็นศูนย์ข้อมูลและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับโครงการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งแนวทางการนำความรู้ไปพัฒนางาน
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

- กลุ่มงานบริหารสารสนเทศ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. ออกแบบจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (Human Resource Development Information System)และองค์ความรู้ด้านการบริหารเมืองและการพัฒนาเมือง
2. บริหารจัดการระบบสารสนเทศ โดยการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูลเพื่อนำไปใช้วางแผนและประเมินผลการพัฒนา
3. สรุปวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (Executive Information System)และเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพและการสืบทอดตำแหน่ง
4. สนับสนุนกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร 
5. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร
6. เผยแพร่ผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครและแนวโน้มการพัฒนาในรูปแบบผลงานวิชาการ บทความ การจัดนิทรรศการเพื่อสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

3.   ส่วนบริหารจัดการการฝึกอบรม

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. กำหนดแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้เหมาะสม เป็นระบบและมีความต่อเนื่อง
2. กำหนดแนวทาง รูปแบบ หลักเกณฑ์และดำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการบริหารและการบริหารวิชาชีพทุกระดับเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เป็นไปตามสมรรถนะหลักของผู้บริหาร สมรรถนะที่พึงประสงค์ รวมทั้งการพัฒนาให้สอดคล้องกับความจำเป็นและแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหาร
3. กำหนดแนวทาง รูปแบบ หลักเกณฑ์ และดำเนินการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญทุกสายงานให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ตามสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่    พึงประสงค์ สมรรถนะประจำกลุ่มงานและสายงาน และตามเส้นทางการพัฒนาสายอาชีพ (Training Road Map : TRM) 
4. กำหนดแนวทาง รูปแบบ หลักเกณฑ์ ในการพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ดำเนินการพัฒนาบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ลูกจ้าง) ให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน โดยการพัฒนาเป็นระบบ ขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การปฐมนิเทศบุคลากร การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การสร้างความสุขในการทำงาน การให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการเตรียมตัวเพื่อการเกษียณอายุราชการ
5. ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครและปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาตามปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งงานภายในส่วนราชการดังนี้

- กลุ่มงานพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. กำหนดคุณสมบัติ ระบบ รูปแบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์ในการพัฒนาทรัพยากร บุคคลของระดับผู้บริหาร และการเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งทางการบริหาร
2. วิเคราะห์ความจำเป็นของการฝึกอบรม พัฒนา วางแผนการฝึกอบรมและการพัฒนาให้สอดคล้องกับความจำเป็นและสอดคล้องกับแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหาร       
3. กำหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมของหลักสูตรระดับต่างๆ
4. สร้างและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม กำหนดวิธีการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับนวัตกรรมและความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เป็นไปตามสมรรถนะหลักของผู้บริหาร สมรรถนะที่พึงประสงค์
5. พัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการบริหารทุกระดับที่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งและผู้ที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น เช่น หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร นักบริหารมหานครระดับกลาง นักบริหารมหานครระดับสูง และหลักสูตรตามนโยบายผู้บริหาร
6. พัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการบริหารวิชาชีพทุกระดับที่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งและผู้ที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น เช่น หลักสูตรผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต การบริหารงานเขต(เตรียมผู้อำนวยการเขต) นักบริหารวิชาชีพสายงานต่างๆ และตามนโยบายผู้บริหาร
7. ดำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามแนวทางที่กำหนด
8. ติดตามประเมินผลการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนด
9. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนานักบริหารให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

-  กลุ่มงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและตำแหน่ง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. กำหนดคุณสมบัติระบบ รูปแบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์ในการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญของหลักสูตรต่าง ๆ ตามสมรรถนะวิชาชีพหรือตามตำแหน่ง
2. วิเคราะห์ความจำเป็นของ การฝึกอบรม พัฒนา วางแผนฝึกอบรม พัฒนาให้สอดคล้องกับความจำเป็น และสอดคล้องกับเส้นทางการพัฒนาสายอาชีพ (Training Road Map : TRM)
3. กำหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมของหลักสูตรต่าง ๆ
4. สร้างและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม กำหนดวิธีการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับนวัตกรรมและความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เป็นไปตามสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่พึงประสงค์ สมรรถนะประจำสายวิชาชีพ และตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ
5. พัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครทุกสายวิชาชีพ ทุกตำแหน่งอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ตามสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่พึงประสงค์ สมรรถนะประจำกลุ่มงาน สายงาน และเส้นทางการพัฒนาสายอาชีพ (Training Road Map : TRM ) ของสายงานต่าง ๆ เพื่อให้มีมาตรฐานความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานรวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
6. ดำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามแนวทางที่กำหนด
7. ติดตามประเมินผลการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนด
8. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาข้าราชการให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

-  กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรกรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. กำหนดคุณสมบัติ ระบบ รูปแบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์ในการพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานคร (ลูกจ้าง) ทุกสายงาน 
2. วิเคราะห์ความจำเป็นของการฝึกอบรม พัฒนา วางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาให้สอดคล้องกับความจำเป็นตามภารกิจของกรุงเทพมหานคร
3. กำหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมของหลักสูตร
4. สร้างและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม กำหนดวิธีการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับนวัตกรรมและความเปลี่ยนแปลงต่างๆเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้รองรับต่อภารกิจของหน่วยงาน
5. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ลูกจ้าง) ให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถที่จำเป็นในการปฏิบัติงานรวมถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การสร้างความสุขในการทำงานและการให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อการเกษียณอายุราชการ
6. ติดตามประเมินผลการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนด
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

4.   ส่วนนวัตกรรมการเรียนรู้

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. กำหนดแผนปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารและนวัตกรรมการเรียนรู้ การบริหารจัดการความรู้ ได้แก่ การพัฒนานวัตกรรมดังกล่าวให้มีความทันสมัย สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่
2. ศึกษา วิเคราะห์ นวัตกรรมทางการบริหารเพื่อพัฒนาบุคลากร ทั้งในส่วนขององค์ความรู้ การส่งเสริมภาพลักษณ์ และค่านิยม เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
3. ศึกษา วิเคราะห์และพัฒนาเนื้อหา (content) สำหรับผลิตสื่อการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ได้แก่ สื่ออิเลคทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ ตลอดจนแนวคิด เทคนิคการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
4. รวบรวมองค์ความรู้จากผู้ที่ผ่านการศึกษา ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ปฏิบัติการวิจัย เพื่อนำมาพัฒนางานของกรุงเทพมหานคร
5. บริหารจัดการองค์ความรู้ด้านการบริหารเมือง การพัฒนาเมืองและพัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ขับเคลื่อนการเผยแพร่และส่งเสริมการเข้าถึง   องค์ความรู้
6. ออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
7. ให้คำปรึกษาแนะนำ ด้านนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร และให้บริการด้านเครื่องมือและนวัตกรรมในการเรียนรู้
8. เผยแพร่ผลการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบผลงานวิชาการ การจัดนิทรรศการ การประชุมทางวิชาการ การประชาสัมพันธ์ผลงานต่าง ๆ และการควบคุมจัดการเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งงานภายในส่วนราชการดังนี้

- กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรม มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริหารและนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนางานในปัจจุบัน
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพิจารณาการนำนวัตกรรมการบริหารและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อนำมาใช้ให้สอดคล้องกับสภาพของหน่วยงาน
3. ดำเนินการเผยแพร่แนวคิดตลอดจนพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้หรือแนวทางการพัฒนาให้แก่หน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร
4. จัดทำ ออกแบบ (design) เนื้อหาการเรียนรู้ให้ทันสมัย น่าสนใจ และตอบสนองการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
5. ศึกษาแนวทางการพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน
6. ดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร การส่งเสริมค่านิยมองค์กร 
7. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนานวัตกรรมให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

- กลุ่มงานออกแบบและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อนำเสนอวิธีการเรียนรู้ใหม่ ๆ
2. คิดค้น เรียบเรียงเนื้อหาเพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูลสำหรับการผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
3. จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อให้ความรู้แก่ข้าราชการกรุงเทพ- มหานครและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร
4. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร
5. ออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อการเรียนรู้ออนไลน์
6. สร้างระบบการจัดเก็บสื่อการเรียนรู้ ระบบการเรียนรู้ออนไลน์การประชาสัมพันธ์ผลงานของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการควบคุมเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
7. สร้างเครื่องมือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
8. ให้คำปรึกษาแนะนำและให้บริการด้านเครื่องมือ นวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้แก่หน่วยงานต่างๆของกรุงเทพมหานคร
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 - กลุ่มงานบริหารและจัดการความรู้ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
๑. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านแนวคิดการบริหารและ การพัฒนาเมือง
๒. ศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้จากผู้ที่ผ่านการศึกษา ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ปฏิบัติการวิจัยเพื่อนำมาพัฒนางานของกรุงเทพมหานคร
๓. บริหารจัดการสารสนเทศเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการบริหารเมืองและการพัฒนาเมือง 
๔. สนับสนุนการนำผลการศึกษา วิจัยของข้าราชการกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดความคุ้มค่ากับงบประมาณ
5. เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของข้าราชการกรุงเทพมหานครในรูปแบบต่าง ๆ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

6.   ศูนย์การเรียนรู้มหานคร

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. วางแผน จัดระบบ การบริการโครงการฝึกอบรมที่ใช้สถานที่ของศูนย์การเรียนรู้มหานครที่เป็นหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอก โดยอำนวยความสะดวกในการจัดฝึกอบรมทั้งด้านการใช้สถานที่ห้องฝึกอบรม อาคารพัก ห้องสมุด เครื่องมือนวัตกรรมที่ใช้ในห้องฝึกอบรม
2.นำนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ในการบริการและพัฒนารูปแบบการบริการให้ทันสมัย
3.ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทั่วไปของศูนย์การเรียนรู้มหานคร
4.ดูแลสถานที่ของศูนย์การเรียนรู้มหานคร เช่น การจัดสภาพภูมิทัศน์ภายนอก การดูแลสภาพแวดล้อมภายในการรักษาความปลอดภัย
5.ดูแลด้านโภชนาการ การจัดบริการสันทนาการต่างๆ ในระหว่างการใช้สถานที่
6. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

มติ ก.ก. ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561