Main Menu
BANGKOK PORTAL


หนังสือเวียน

ด่วนที่สุด ที่ กท 0401/1314 ลงวันที่ : 4 เมษายน 2562 เรื่อง : ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 23 (ปปร. 23)