Main Menu
BANGKOK PORTAL


หนังสือเวียน

ที่ กท 0401/1167 ลงวันที่ : 26 มีนาคม 2562 เรื่อง : ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการฝึกอบรมการใช้กระบวนการออกแบบนวัตกรรม Design Thinking เพื่อสร้างนวัตกรรมบริการในภาครัฐ รุ่นที่ 2