Main Menu
BANGKOK PORTAL


หนังสือเวียน

ที่ กท 0401/185 ลงวันที่ : 15 มีนาคม 2562 เรื่อง : การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงการและการขออนุมัติให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยในประเทศและต่างประเทศ