Main Menu
BANGKOK PORTAL

ค้นหา

หนังสือเวียน

ด่วนที่สุด ที่ กท 0401/519 ลงวันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง : การฝึกอบรมการใช้กระบวนการออกแบบนวัตกรรม Design Thinking เพื่อสร้างนวัตกรรมบริการในภาครัฐ รุ่นที่ 2