Main Menu
BANGKOK PORTAL

ค้นหา

ระบบประเมินสมรรถนะ Competency Assessment System

ระบบประเมินสมรรถนะ Competency Assessment System
ความรู้เพื่อการพัฒนาตามสมรรถนะที่จำเป็น สำหรับนักทรัพยากรบุคคล และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง (สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร)

ความรู้เพื่อการพัฒนาตามสมรรถนะนี้ เป็นไปตามกรอบแนวคิดของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ โดยการเลือกสมรรถนะที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ค่านิยม (Value) และวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้เกิดพฤติกรรมที่คาดหวัง และให้ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ ประพฤติปฏิบัติ (ฺBehavior Desirable) จนเกิดเป็นสมรรถนะขององค์กร (Organizational Competency) และใช้ความรู้ ทักษะที่พัฒนาขึ้นปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายองค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์ของการนำระบบสมรรถนะไปใช้ในองค์กร
การนำระบบสมรรถนะไปใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรมีเป้าหมายดังนี้

ผู้ปฏิบัติงาน (Operators)
๑. ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงระดับสมรรถนะของตนเอง ว่าอยู่ระดับใด มีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องใดบ้าง และจะต้องพัฒนาสมรรถนะในเรื่องใดบ้าง
๒. ผู้ปฏิบัติงานรู้กรอบพฤติกรรมที่องค์กรคาดหวังให้ตนแสดงพฤติกรรมในตำแหน่งนั้นอย่างไรบ้าง และสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดผลความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานได้
๓. ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางการพัฒนาในสายอาชีพ (Career Development) ของตนเอง

ผู้บริหารหน่วยงาน (Director)
๑. ช่วยให้ผู้บริหารระดับหน่วยงานทราบถึงสมรรถนะ ที่บุคลากรในหน่วยงานของตนเองจำเป็นต้องมีเพื่อให้การปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นประสบความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมาย
๒. เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการพัฒนารายบุคคล ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
๓. ใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของหน่วยงานให้ตรงกับ คุณสมบัติของตำแหน่งงานนั้นๆ
๔. เป็นข้อมูลเชื่อมโยงหรืองแปลงวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร หรือยุทธศาสตร์ขององค์กรมาสู่กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สำหรับผู้เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๑. สามารถวิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรในองค์กรได้ตรงตามความต้องการของบุคลากรและหน่วยงาน
๒. นำไปใช้เป็นพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร อาทิเช่น การสรรหาและ คัดเลือก การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ การดูแลรักษาบุคลากร และการจ่ายผลตอบแทน เป็นต้น


ระบบประเมินสมรรถนะ Competency Assessment System