Main Menu
BANGKOK PORTAL


โครงการ/กิจกรรมการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนพัฒนาข้าราชการ ปี 2562

หนังสืออนุมัติแผน ปี 2562ตัวเล่ม

ปก และสารบัญ

หนังสือขออนุมัติแผน 2562

สรุปโครงการตามงบประมาณ

สรุปโครงการตามยุทธศาสตร์

สรุปโครงการตามประเภท

สำนักงานเลขานุการ ผว. กทม.

สำนักงานเลขานุการสภา กทม.

สำนักงาน ก.ก.

สพข. ยุทธศาสตร์ 1

สพข. ยุทธศาสตร์ 2

สพข. ยุทธศาสตร์ 3

สพข. ยุทธศาสตร์ 4

ส่วนราชการใน สนป.

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

สำนักการคลัง

สำนักการโยธา

สำนักผังเมือง

สำนักการระบายน้ำ

สำนักสิ่งแวดล้อม

สำนักเทศกิจ

สำนักงบประมาณ

สำนักพัฒนาสังคม

สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สำนักการศึกษา

สำนักการแพทย์

สำนักอนามัย

สำนักงานเขตทุกเขต