Main Menu
BANGKOK PORTAL

ค้นหา

แผนปฏิบัติราชการ

แผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2561 -2564)

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หนังสืออนุมัติแผนปี 2562

แผนพัฒนาข้าราชการปี 2562 

เอกสารแนบแผน 2562

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2561-2565)

แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2561-2565)

แผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของหน่วยงาน

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​๒๕๖๑

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

แผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

ปฏิทินการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

สรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561