Main Menu
BANGKOK PORTAL


ยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2561 -2564)รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หนังสืออนุมัติแผนปี 2562

แผนพัฒนาข้าราชการปี 2562 

เอกสารแนบแผน 2562
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2561-2565)

แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2561-2565)

แผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของหน่วยงาน

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​๒๕๖๑

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
แผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

ปฏิทินการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

สรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561