Main Menu
BANGKOK PORTAL

ค้นหา

แบบฟอร์ม

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
09/03/2015 แบบรายงานสรุป การอนุมัติโครงการที่มีการดูงานต่างประเทศ ดาวน์โหลด
10/05/2015 แบบรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศและการปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ดาวน์โหลด
09/03/2015 แบบ 8707 ใบสรุปการเบิกค่าใช้จ่าย ดาวน์โหลด
09/03/2015 แบบฟอร์มใบยินยอมให้ทำนิติกรรม ดาวน์โหลด
09/03/2015 ใบสำคัญรับเงินค่า Taxi ดาวน์โหลด
09/03/2015 แบบ บก.111 เบิกค่า Taxi ดาวน์โหลด
09/03/2015 แบบ 8707 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ ดาวน์โหลด
09/03/2015 แบบรายงานการดูงานต่างประเทศ ดาวน์โหลด
09/03/2015 หนังสือรับรองเงินเดือน เพื่อขอทำ visa ดาวน์โหลด
09/03/2015 หนังสือรับรองเงินทุนของหน่วยงาน เพื่อขอทำ visa ดาวน์โหลด
09/03/2015 แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อเพื่อขอทำ Visa ดาวน์โหลด
09/03/2015 แบบฟอร์มขอหนังสือเดินทางกับกระทรวงการต่างประเทศ ดาวน์โหลด
09/03/2015 แบบฟอร์มซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินกับการบินไทย ดาวน์โหลด
09/03/2015 แบบฟอร์มสอบถามราคาบัตรโดยสารเครื่องบินกับการบินไทย ดาวน์โหลด
09/03/2015 แบบฟอร์มประสานการดูงานกับกระทรวงการต่างประเทศ ดาวน์โหลด
09/03/2015 แบบฟอร์มสถิติการดูงาน ดาวน์โหลด
09/03/2015 แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อ ดาวน์โหลด
08/01/2018 แบบบันทึกความรู้/แนวคิดที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม ดาวน์โหลด
01/02/2016 แบบฟอร์มรายงาน สพข.2/59 ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 1