Main Menu
BANGKOK PORTAL


หลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานภายนอก

โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองรวม 3 หลักสูตร
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
(ว.พ.ปค.) จัดโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองรวม 3 หลักสูตร
ดังนี้
-หลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2562
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

- หลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 4 -14 มิถุนายน 2562
(หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

-หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายปกครอง
ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2562 (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์)
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2562

โดยจัดฝึกอบรม ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี
ผู้สนใจสามารถสมัคร ณ
ที่ทำการมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ชั้น B1
อาคารศาลปกครอง แจ้งวัฒนะ
หรือส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารการชำระเงินส่งมาที่สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
หมายเลขแฟกซ์ 02 143 9860
หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 141 1034, 02 141 0709 หรือ www.frda.or.th