Main Menu
BANGKOK PORTAL


หลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานภายนอก

หลักสูตร "ผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง เพื่อเตรียมรับ Thailand 4.0"
บริษัท กริดบิสซิเนสโซลูชั่นส์ จำกัด จัดโครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง เพื่อเตรียมรับ Thailand 4.0"
ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเรเนอซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ ถนนเพลินจิต 

ผู้สนใจสามารถส่งใบลงทะเบียนที่หมายเลขแฟกซ์ 02 367 5640 หรือ 
E-mail : somrakgridthai@gmail.com หรือ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Grid Business Solutions โทร. 02 367 5641 - 6
หรือ www.gridthai.com