Main Menu
BANGKOK PORTAL

ค้นหา

หลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานภายนอก

หลักสูตร “ก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (ภาพรวม)”
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมหลักสูตร “ก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืน
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (ภาพรวม)” ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ จำนวน 2 รุ่น
รุ่นละ 4 วัน ดังนี้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 - 14 มีนาคม 2562
โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ นางสาวปาริชาติ คมขำ นางสาวเจนจิรา ช้างแก้ว และนายพูนศักดิ์ แผลงศร
โทร 0 2141 9021, 09 5045 1195 หรือ 09 4629 7891 และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ทาง
www.igpthai.org