Main Menu
BANGKOK PORTAL

ค้นหา

หลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานภายนอก

หลักสูตร การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสู่อนาคตเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0
กองทุนสวัสดิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดอบรมหลักสูตร
การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสู่อนาคตเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 ระหว่างวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมสยามแอทสยาม ดีไซน์ โฮเทล กรุงเทพฯ 865 ถนนพระรามที่ 1 แขวงหวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.nesdb.go.th/frpthai40.html หรือส่งเอกสารแบบใบสมัครเข้ารับการอบรม พร้อมหลักฐานการจ่ายเงินค่าลงทะเบียน ทางโทรสารหมายเลข 0 2280 8006 หรือ e-mail : hrm@nesdb.go.th ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2562