Main Menu
BANGKOK PORTAL


ในประเทศ

การศึกษา
-ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

-การพัฒนาการปฏิบัติงานด้านงานทะเบียน กรณีศึกษา ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตหลักสี่

-การจัดการขยะมูลฝอยของสำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

-การศึกษาสาเหตุความล่าช้าในโครงการก่อสร้างทางลอดของกรุงเทพมหานคร

-การเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์


การฝึกอบรม
-รายงานการอบรม เรื่อง มิติใหม่ในการจัดการปัญหาในชุมชน : บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติ

-อบรมฟื้นฟูความรู้ เรื่องพยาบาลเวชปฏิบัติ ๒๔-๒๘ เมษายน ๒๕๖๐
     NP and Health Care Policy 2017
     
การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
     การดูแลฉุกเฉิน
     การประเมินภาวะสุขภาพ
     พยาบาลเวชปฏิบัติกับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
     สอนพยาบาลเวชปฏิบัติเรื่องการใช้ยา
       
กลุ่ม 1
กลุ่ม 2
กลุ่ม 3
กลุ่ม 4
กลุ่ม 5
กลุ่ม 6
กลุ่ม 7

กลุ่ม 8
กลุ่ม 9
กลุ่ม 10
กลุ่ม 11
กลุ่ม 12

กลุ่ม 13

-รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรกฏหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 7

-การดูแลแบบประคับประคอง​

-การอบรมเชิงปฏิบัติการ มาตรฐานการพยาบาล

-การอบรมหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล รุ่นที่ 45
     ปก
     รายงาน

-เอกสารประกอบการบรรยายการอบรมระยะสั้น ก้าวทันยุคการดูแล สำหรับพยาบาล
     คำนำ
     สรุปการประชุม
     เอกสาการประชุม
-เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครูฝึกการต่อต้านอาวุธอานุภาพทำลายล้างสูง (CWMD-Instructor) วันที่ ๑๕ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

-การประชุมวิชาการ การบูรณาการ การนิเทศ ทางการพยาบาล

-สรุปการประชุม ๒๐๑๗

-รายงานการประชุม ของ พ.ศิวาพร


การดูงาน
-
รายงานการศึกษาดูงานด้านการบริหารโรงพยาบาล (ส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล รุ่นที่ ๔๕) ณ Jutendo University Hospital และ National Center for Chlid Health and Development กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น