Main Menu
BANGKOK PORTAL


หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการ กทม.

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
การจัดเก็บเอกสาร
สรุปขั้นตอนการทำลายข้อมูลข่าวสารของราชการ


กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

การบริหารการคลังและพัสดุ

วินัยข้าราชการกรุงเทพมหานคร

สมรรถนะข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ


สิทธิประโยชน์ว่าด้วยการลา
การบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ของบุคลากรกรุงเทพมหานคร
การบริหารงานบุคคล ฝ่ายทะเบียนประวัติและการสอบ


การบริหารงบประมาณการเงิน

การรักษาความมั่นคงในประเทศ (กรุงเทพมหานคร)

การจัดทำแผนงาน/โครงการ
การพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครในประเทศ
การพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครต่างประเทศ

นโยบายและบทบาทหน้าที่ของข้าราชการกรุงเทพมหานคร

บุคลิกภาพข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ระเบียบการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

สมุดบันทึกความดี