Main Menu
BANGKOK PORTAL


สายการเงิน การคลัง

กลุ่ม 1. การถอนคืนหลักประกันสัญญา และหลักประกันความเสียหาย                                         แผนผัง                                     vdo
กลุ่ม 2. การจัดทำงบทรัพย์สินของหน่วยงาน                                                                                แผนผัง                                vdo
กลุ่ม 3. การเบิกค่าใช้จ่ายข้ามปีงบประมาณ                                                                                  แผนผัง                               vdo 
กลุ่ม 4. การจัดทำคำของบประมาณ และการบริหารงบประมาณกรุงเทพมหานคร
            เฉพาะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น   
                               
 แผนผัง                                vdo
กลุ่ม 5. การจ้างงานก่อสร้าง โดยวิธี e - bidding ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด                                             แผนผัง                                vdo
กลุ่ม 6. 1 แนวทางการปรับปรุงทรัพย์สิน : แนวทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงาน               แผนผัง                                vdo
           2 การตรวจสอบและการจำหน่ายพัสดุเป็นสูญ (ผัง 1)
           3 แนวทางการปรับปรุงทรัพย์สิน (ผัง 2) 
กลุ่ม 7. คู่มือการปฏิบัติงานด้านการรับเงิน การจ่ายเงิน
           และแนวทางการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
                                      แผนผัง                                vdo
กลุ่ม 8. แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล                                              แผนผัง ก.      แผนผัง ข.      vdo
            ผัง 1
            ผัง 2