Main Menu
BANGKOK PORTAL

ค้นหา

ความรู้ตามสมรรถนะที่จำเป็น สำหรับผู้ปฏิบัติงานสังกัด สพข.

ความรู้เพื่อการพัฒนาตามสมรรถนะที่จำเป็น สำหรับนักทรัพยากรบุคคล และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง (สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร)

ความรู้เพื่อการพัฒนาตามสมรรถนะนี้ เป็นไปตามกรอบแนวคิดของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ โดยการเลือกสมรรถนะที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ค่านิยม (Value) และวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้เกิดพฤติกรรมที่คาดหวัง และให้ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ ประพฤติปฏิบัติ (ฺBehavior Desirable) จนเกิดเป็นสมรรถนะขององค์กร (Organizational Competency) และใช้ความรู้ ทักษะที่พัฒนาขึ้นปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายองค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์ของการนำระบบสมรรถนะไปใช้ในองค์กร
การนำระบบสมรรถนะไปใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรมีเป้าหมายดังนี้

ผู้ปฏิบัติงาน (Operators)
๑. ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงระดับสมรรถนะของตนเอง ว่าอยู่ระดับใด มีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องใดบ้าง และจะต้องพัฒนาสมรรถนะในเรื่องใดบ้าง
๒. ผู้ปฏิบัติงานรู้กรอบพฤติกรรมที่องค์กรคาดหวังให้ตนแสดงพฤติกรรมในตำแหน่งนั้นอย่างไรบ้าง และสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดผลความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานได้
๓. ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางการพัฒนาในสายอาชีพ (Career Development) ของตนเอง

ผู้บริหารหน่วยงาน (Director)
๑. ช่วยให้ผู้บริหารระดับหน่วยงานทราบถึงสมรรถนะ ที่บุคลากรในหน่วยงานของตนเองจำเป็นต้องมีเพื่อให้การปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นประสบความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมาย
๒. เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการพัฒนารายบุคคล ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
๓. ใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของหน่วยงานให้ตรงกับ คุณสมบัติของตำแหน่งงานนั้นๆ
๔. เป็นข้อมูลเชื่อมโยงหรืองแปลงวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร หรือยุทธศาสตร์ขององค์กรมาสู่กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สำหรับผู้เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๑. สามารถวิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรในองค์กรได้ตรงตามความต้องการของบุคลากรและหน่วยงาน
๒. นำไปใช้เป็นพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร อาทิเช่น การสรรหาและ คัดเลือก การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ การดูแลรักษาบุคลากร และการจ่ายผลตอบแทน เป็นต้น


ระบบประเมินสมรรถนะ Competency Assessment System
หัวข้อการเรียนรู้ตามสมรรถนะ

ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาหลักสูตร
แนวคิดการประเมินสมรรถนะเพื่อการพัฒนาหลักสูตร
การสร้างและพัฒนาหลักสูตร
เอกสารการบรรยาย การสร้างและพัฒนาหลักสูตร
ชมวิีดิทัศน์การบรรยาย การสร้างและพัฒนาหลักสูตร

ความรู้และทักษะด้านการบริหารโครงการฝึกอบรม
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการฝึกอบรม
ขั้นตอนการบริหารโครงการฝึกอบรม
ความรู้เรื่อง บทบาทวิทยากรกับโครงการฝึกอบรม

การเขียนหนังสือราชการ
เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ
คู่มือการเขียนหนังสือราชการ
เอกสารประกอบการบรรยาย การเขียนหนังสือราชการ

บุคลิกภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คุณสมบัติที่จำเป็นของนักทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาบุคลิกภาพ

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ความรู้เรื่อง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง
กฎหมาย ระเบียบ ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และที่เกี่ยวข้อง (อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล)

การใช้นวัตกรรมเพื่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนการนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สพข.
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารความรู้เพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
HR Trend 2019 ยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
Block chain