Main Menu
BANGKOK PORTAL

ค้นหา

ติดต่อเรา

สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร  ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ชั้น  4

173 ถ.ดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทร.02 224 2992  โทรสาร 02 224 3060 ภายใน 1263
เว็บไซต์  http://www.bangkok.go.th/training
e-mail : bma_training@live.com

 

แผนที่


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 

 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ    
                                                                                                   

 

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 022242992

โทรสาร 022243060

ภายใน  1263

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 022242992

โทรสาร 022243060

ภายใน  1263

ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน

โทรศัพท์ 026211522

โทรสาร 026211523 

ภายใน  1268

ฝ่ายแผนงาน

โทรศัพท์ 026211528

โทรสาร 026211523 

ภายใน  1269

ฝ่ายส่งเสริมความรู้ในประเทศ

โทรศัพท์ 022242990

โทรสาร 022242990

ภายใน  1269

ฝ่ายส่งเสริมความรู้ต่างประเทศ

โทรศัพท์ 026211523

โทรสาร 026211528

ภายใน  1396

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ

โทรศัพท์ 026211529

โทรสาร 022243066

ภายใน  1270

ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและประเมินผลสัมฤทธิ์

โทรศัพท์ 022243066

โทรสาร 022243066

ภายใน  1271

ฝ่ายวิทยบริการ

โทรศัพท์ 022243066 

โทรสาร 022243066

ภายใน  1271

ฝ่ายเทคโนโลยีการฝึกอบรม

โทรศัพท์ 022244718

โทรสาร 022243066

ภายใน  1266

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการบริหาร

โทรศัพท์ 026211525

โทรสาร 026211525 

ภายใน  1272

ฝ่ายพัฒนานักบริหาร

โทรศัพท์ 026211521

โทรสาร 026211521

ภายใน  1694

ฝ่ายพัฒนานักบริหารวิชาชีพ

โทรศัพท์ 026211521

โทรสาร 026211521

ภายใน  1694

ฝ่ายเทคโนโลยีการบริหาร

โทรศัพท์ 026211521

โทรสาร 026211521

ภายใน  1694

ผู้อำนวยการส่วนจัดการฝึกอบรม

โทรศัพท์ 026211527

โทรสาร 022242989

ภายใน  1275

ฝ่ายบริหารและจัดการเมือง

โทรศัพท์ 022243022

โทรสาร 022243022

ภายใน  1275

ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพเฉพาะตำแหน่ง

โทรศัพท์ 022242989 

โทรสาร 022243022

ภายใน  1274

ฝ่ายพัฒนาความรู้เฉพาะทาง

โทรศัพท์ 026211524

โทรสาร 022242989

ภายใน  1274

ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรม

โทรศัพท์ 025431608

โทรสาร 025431609

 
 
กรุณากรอกข้อมูลของท่าน
หัวข้อ :*

ข้อมูล :*

ชื่อ - สกุล :*

อีเมล์ :*

ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :


*
กรอกตัวอักษร