Main Menu
BANGKOK PORTAL


สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

 
เมนูด้านบน :
  - หน้าแรก ( 2028 )
  - เข้าสู่ระบบ ( 1011 )
  - สมัครสมาชิก ( 601 )
  - ติดต่อเรา ( 0 )
 
เมนูหลัก :
  - หน้าแรก ( 3278 )
  - ปฏิทินกิจกรรม ( 3696 )
  - เกี่ยวกับสำนักงานเขต ( 0 )
  - ผังองค์กร ( 1387 )
  - สก. และ สข. เขตทุ่งครุ ( 70 )
  - สมาชิกสภาเขตทุ่งครุ ( 309 )
  - สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ( 107 )
  - ผู้บริหารเขต ( 3256 )
  - วิสัยทัศน์ ( 666 )
  - ประวัติความเป็นมา ( 1665 )
  - ข้อมูลทางกายภาพ ( 2503 )
  - สถานที่สำคัญ ( 190 )
  - สถานที่ราชการ ( 934 )
  - ศาสนสถาน ศาลเจ้า ( 870 )
  - สถานศึกษา ( 2641 )
  - ชุมชน ( 691 )
  - มูลนิธิ ( 644 )
  - ลานกีฬา ( 2602 )
  - สมาคม ( 572 )
  - สถานที่ตั้ง แผนที่เขต ( 5941 )
  - ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน ( 151 )
  - ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ( 639 )
  - ฝ่ายโยธา ( 495 )
  - ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ( 418 )
  - ฝ่ายรายได้ ( 431 )
  - ฝ่ายรักษาความสะอาด ( 485 )
  - ฝ่ายการศึกษา ( 664 )
  - ฝ่ายการคลัง ( 415 )
  - ฝ่ายเทศกิจ ( 442 )
  - ฝ่ายปกครอง ( 472 )
  - ฝ่ายทะเบียน ( 518 )
  - สถิติที่เกี่ยวข้อง ( 275 )
  - ชุมชนในพื้นที่เขตทุ่งครุ 29 ชุมชน ( 1518 )
  - สถิติประชากร ( 1059 )
  - สถิติการจัดเก็บภาษี ปี 59 ( 556 )
  - สถิติเรื่องร้องทุกข์ ( 522 )
  - การให้บริการของฝ่ายทะเบียน ( 382 )
  - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ( 26 )
  - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 55 ( 111 )
  - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 54 ( 136 )
  - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 53 ( 89 )
  - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 52 ( 119 )
  - แผนปฏิบัติราชการ ( 94 )
  - แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2557 ( 496 )
  - แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2558 ( 1484 )
  - แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559 ( 166 )
  - ข่าวสาร ( 0 )
  - ประกวดราคา / สอบราคา ( 28979 )
  - หนังสือเวียนในเขตทุ่งครุ ( 4293 )
  - ข่าวประชาสัมพันธ์ ( 98434 )
  - ภาพกิจกรรมของสำนักงานเขต ( 56489 )
  - ประกาศสำนักงานเขตทุ่งครุ ( 6804 )
  - ประกาศราคากลาง โดยวิธีตกลงราคา ( 22836 )
  - รับแจ้งการบริการด้านการรักษาความสะอาดทางอินเตอร์เนท ( 301 )
  - ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ( 2952 )
  - สมัครงาน/สอบคัดเลือก ( 10770 )
  - การให้บริการ ( 0 )
  - ฝ่ายทะเบียน ( 2100 )
  - ฝ่ายปกครอง ( 904 )
  - ฝ่ายโยธา ( 977 )
  - ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ( 673 )
  - ฝ่ายรายได้ ( 520 )
  - ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ( 902 )
  - ฝ่ายการศึกษา ( 525 )
  - ฝ่ายการคลัง ( 492 )
  - ฝ่ายเทศกิจ ( 890 )
  - ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ( 786 )
  - ข้อมูลการให้บริการด้านการรักษาความสะอาด ( 87 )
  - รับแจ้งสูบสิ่งปฏิกูล, บริการเก็บขยะมูลฝอย, บริการตัดแต่งกิ่งไม้ ( 2250 )
  - มาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบ ( 263 )
  - Download แบบฟอร์มต่างๆ ( 140 )
  - ฝ่ายทะเบียน ( 988 )
  - ฝ่ายปกครอง ( 713 )
  - ฝ่ายโยธา ( 496 )
  - ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ( 935 )
  - ฝ่ายรายได้ ( 466 )
  - ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ( 599 )
  - ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ( 801 )
  - ฝ่ายการศึกษา ( 499 )
  - ฝ่ายการคลัง ( 381 )
  - ฝ่ายเทศกิจ ( 223 )
  - มุมความรู้ (KM) ( 0 )
  - KM สำหรับบุคลากรในหน่วยงาน ( 27 )
  - บุคคลากรดีเด่น และประสบการณ์ที่เป็นต้นแบบ ( 301 )
  - KM สำหรับผู้มารับบริการ ( 86 )
  - ข้อมูลหน่วยงาน ( 547 )
  - KM ของหน่วยงาน ( 745 )
  - คู่มือการติดต่อราชการทุกฝ่าย ( 1531 )
  - ภูมิปัญญาชุมชน ( 1099 )
  - แผนผังมุมความรู้ KM ( 271 )
  - เว็บบอร์ด ( 3872 )
  - ติดต่อเรา ( 13677 )
 
เมนูด้านล่าง :
  - หน้าแรก ( 1091 )
  - ข้อตกลงการใช้ระบบ ( 0 )
  - แผนผังเว็บไซต์ ( 839 )
  - ติดต่อเรา ( 1948 )