Main Menu
BANGKOK PORTAL


สมาคม

การจดทะเบียนสมาคม
ให้ผู้ที่เป็นสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ยื่นคำขอตามแบบ ส.ค.1 ณ สำนักงานเขต สำหรับในกรุงเทพมหานคร หรือที่ว่าการอำเภอ สำหรับในจังหวัดอื่นๆที่สำนักงานใหญ่ของสมาคมจะตั้งขึ้น
หลักฐานที่ต้องใช้จำนวน 3 ชุด
1.ข้อบังคับของสมาคม
2.รายชื่อ ที่อยู่ และอาชีพของผู้ที่จะเป็นกรรมการสมาคมทุกคน
3.รายชื่อ และที่อยู่ ของผู้ที่จะเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 คน
4.รายงานการประชุมก่อตั้งสมาคม
5.แผนผังที่ตั้งของสมาคม และสำนักงานในสาขา(ถ้ามี)
6.หนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่ของสมาคม
7.สำเนา หรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆที่ทางราชการออกให้ และภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่จะเป็นกรรมการของสมาคมทุกคน
8.สำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมหรือองค์กรตามกฎหมายว่าด้วยวัฒนธรรมแห่งชาติ ในกรณีสมาคมมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับงานของสภาวัฒณธรรมแห่งชาติ
9.เอกสารอื่นๆ(ถ้ามี)

การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม

1.กรณีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคม
ให้สมาคมยื่นคำขอ ตามแบบ ส.ค.2 ณ สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอ ที่สำนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมฯ
     หลักฐานที่ต้องใช้จำนวน 3 ชุด
     - รายงานการประชุมของที่ประชุมใหญ่ที่มีมติให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม
     - ข้อบังคับของสมาคมฉบับเก่าและข้อบังคับของสมาคมฉบับบใหม่
     - ตารางเปรียบเที่ยบข้อบังคับสมาคมฉบับเก่าและใหม่
     - สำเนาใบสำคัญ ส.ค.4(กรณีสมาคมที่ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ซึ่งยังไม่เคยแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการมาก่อน)หรือ
     - สำเนาใบสำคัญ ส.ค.6(กรณีสมาคมได้รับการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือเปลี่ยนแปลงสมาคมแล้ว)

2.กรณีการแต่งตั้งกรรมการสมาคมใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม
ให้สมาคมยื่นคำขอตามแบบ ส.ค.3 ณ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ ที่สำนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ ภายใน 30วัน นับตั้งแต่วันที่มีการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรการของสมาคม
     หลักฐานที่ต้องใช้จำนวน 3 ชุด
     - รายงานการประชุมของสมาคมที่มีมติให้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนเเปลงกรรมการของสมาคม
     - ข้อบังคับของสมาคม
     - รายชื่อกรรมการเก่าและกรรมการใหม่
     - สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นๆที่ทางราชการออกให้ และภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการใหม่
     - สำเนาใบสำคัญ ส.ค.4(กรณีสมาคมที่ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ซึ่งยังไม่เคยแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการมาก่อน)หรือ
     - สำเนาใบสำคัญ ส.ค.6(กรณีสมาคมได้รับการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือเปลี่ยนแปลงสมาคมแล้ว)

การขอจดทะเบียนเลิกสมาคม
ผู้ประสงค์จะจดทะเบียนเลิกสมาคมให้ยื่นหนังสือเลิกสมาคมตามแบบแจ้งการเลิกสมาคม
พร้อมหลักฐานต่อไปนี้
1.ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนในสมาคม
2.ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม ซึ้งเป็นกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งขณะมีการเลิกสมาคม
3.ข้อบังคับของสมาคม
4.เอกสารแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี
5.สำเนารายงานการประชุมของสมาคมที่มีมติให้เลิกสมาคม
6.เอกสารอื่นๆถ้ามี

อัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆของสมาคม
1.ค่าจดทะเบียนสมาคม 2000 บาท
2.ค่าจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม หรือค่าจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมทั้งชุด หรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม ครั้งละ 200 บาท
3.ค่าตรวจเอกสาร ครั้งละ 50 บาท
4.ค่าคัดสำเนาเอกสาร พร้อมด้วยคำรับรองว่าถูกต้อง แผ่นละ 10 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท
5.ค่าคำขอให้นายทะเบียนดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับสมาคม ครั้งละ 5 บาท

Download เอกสาร