Main Menu
BANGKOK PORTAL


ลานกีฬา

1. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ(บางมด)
2. สวนธนบุรีรม  


1. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ(บางมด)
 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด) ความเป็นมา ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ เดิมชื่อสนามกีฬาบางมด สังกัดกองนันทนาการ สำนักสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร ดำเนินการก่อสร้างตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ โดยทำการก่อสร้างในพื้นที่เดิมของสนามกีฬาบางมดโดยใช้ชื่อว่า โครงการก่อสร้างศูนย์เยาวชนบางมด และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียริต (บางมด) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2531 และได้เปลี่ยนเป็น "ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียริต" กองการกีฬา สำนักสวัสดิการสังคมเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2541 บนเนื้อที่ 53 ไร่ สถานที่ตั้ง: ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. โทร: 0-2426-2612-14, 0-2426-2267 วันทำการ: วันจันทร์-เสาร์ เวลา 10.00-18.00 น. วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 13.00-21.00 น. ประเภทสมาชิกศูนย์กีฬา รับสมัครเยาวชนชาย - หญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป หลักฐานการรับสมัคร - รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป - สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีอายุ 5 - 15 ปี ) - สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ (กรณีอายุ 15 ปีขึ้นไป ) - ใบรับรองแพทย์ (กรณีสมัครสมาชิกว่ายน้ำ ) อัตรค่าสมัครและค่าธรรมเนียม - ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 5 - 15 ปี ค่าสมัครปีละ 10 บาท - ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ค่าสมัครปีละ 40 บาท  
 

  2. สวนธนบุรีรม ประวัติความเป็นมา บริเวณ ที่ตั้งสวนสาธารณะแห่งนี้เคยเป็นสวนผลไม ้และทุ่งหญ้ามาก่อนโดยเฉพาะสวนส้มบางมดที่ขึ้นชื่อ กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรุงเทพมหานครเป็นผู้เช่าทำประโยชน์ใน พ.ศ. 2503 ผู้บริหารกรุงเทพมหานครขณะนั้น คือนายชำนาญ ยุวบูรณ์ ได้มีนโยบายให้ปรับปรุงสถานที่แห่งนี้ โดยพัฒนาไปเป็น " สถานที่เพาะชำต้นไม้บางมด " เพราะความเหมาะสมในด้านทำเลที่ตั้ง และความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำ จนใน พ.ศ. 2511 พระยามไหสวรรย์ นายกเทศ มนตรีนครธนบุรี ได้เห็นความเหมาะสม ของพื้นที่ จึงดำเนินการปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะ เพื่อการพักผ่อนของประชาชนในย่านฝั่งธนบุรีและเปลี่ยนชื่อเป็น " สวนธนบุรีรมย์" ลักษณะเด่นและจุดที่น่าสนใจในสวน สวนธนบุรีรมย์ มีเอกลักษณ์ที่ความร่มรื่นในบรรยากาศชานเมือง ที่สัมผัสได้ถึงกลิ่นไอแห่งธรรมชาติ แม้ปัจจุบันขบวนการแห่งความเจริญของเมือง จะยึดครองบริเวณโดยรอบให้เปลี่ยนการใช้ที่ดิน จากเกษตรกรรมเข้าสู่การพักอาศัยในรูปตึกแถวอาคารชุด แต่บรรยากาศควาสงบร่มเย็นเขียวขจีด้วยกลุ่มไม้ยืนต้น และสวยสดด้วยสีสันของดงไม้ดอก ตกแต่งด้วยซุ้มไม้เลื้อยอ่อนหวานตามทางเดิน ที่ลัดเลาะตามริมสระน้ำที่ทอดตัวคดเคี้ยว มีการปลูกบัววิกตอเรีย และดอกบัวหลายพันธุ์ไว้ให้ชม รวมทั้งเสียงนกร้องที่สร้างชีวิตชีวายังคงอยู่คู่สวนสาธารณะเก่าแก่ของฝั่ง ธนบุรีแห่งนี้ไม่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในยามเช้าตรู่ที่อากาศบริสุทธิ์สดชื่น ภาพของผู้เดินทางมาออกกำลังกายอย่างเนืองแน่นจะมีให้เห็นเป็นกิจวัตรทุกวัน อันแสดงถึงความต้องการใช้ส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเพื่อกลับสู่ธรรมชาติของ ประชาชน ในอนาคตสวนธนบุรีรมย์จะพัฒนาเป็น "สวนสมุนไพรเมืองร้อน" พืชพันธุ์ที่เป็นมรดกจากภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยที่ี่น่าสนใจศึกษา พันธุ์ไม้แปลกตาหายาก ภายในสวนสามารถพบไม้ท้องถิ่นหาดูยากใน เมืองหลวง เช่น ทุ้งฟ้า คงคาเดือด ศาลาชมวิว ศาลาทรงสูงที่เป็นจุดชมนกชมไม้ วิวธรรมชาติ เหนือระดับสายตาได้กว้างไกล เพิ่มเสน่ห์ในการชมสวน สวนจราจรเยาวชนธนบุรีรมย์ จัดเป็นเส้นทางจักรยาน ติดป้ายเครื่องหมายจราจรนำเสนอกิจกรรมนันทนาการ ฝึกทักษะในการขี่จักรยานและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างถูกต้อง ให้เด็กและเยาวชนเพื่อสร้างสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนน ให้เหล่าอนาคตของชาติผ่านความสนุกตื่นเต้นในบรรยากาศธรรมชาติ กิจกรรมดูนก คุณค่าของพื้นที่สีเขียวผืนใหญ่แห่งนี้ต่อระบบนิเวศของเมือง ดูได้จากการแสดงบทบาทในการเป็นแหล่งอาศัยของสรรพชีวิตเล็กๆ สามารถอนุรักษ์ระบบนิเวศธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ไว้ได้ส่วนหนึ่งภายในสวนแห่งนี้ ณ ที่นี้จึงเป็นจุดนัดพบของผู้รักการดูนกทั้งหลายที่พบนกได้กว่า 30 ชนิด  
 

ข้อมูลลานกีฬาจำนวน 22 ลาน ในพื้นที่เขตทุ่งครุ