Main Menu
BANGKOK PORTAL


มูลนิธิ


การจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
ให้ผู้ที่ประสงค์จะขอจัดตั้งมูลนิธิ ยื่นคำขอตามแบบ ม.น.1 ณ สำนักงานเขต ที่สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิตั้งอยู่
หลักฐานที่ต้องใช้จำนวน 3 ชุด
     1 รายชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรายการ  ทรัพย์สินที่จะจัดสรรสำหรับมูลนิธิ
     2 รายชื่อ ที่อยู่ และอาชีพของผู้ที่จะเป็นกรรมการมูลนิธิทุกคน
     3 ข้อบังคับของมูลนิธิ
     4 คำมั่นว่าจะให้ทรัพย์สินแก่มูลนิธิของเจ้าของทรัพย์สินตาม(1)ที่ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียน
     5 สำเนาพินัยกรรม ในกรณีที่การขอจดทะเบียนมูลนิธิหรือการจัดสรรทรัพย์สินสำหรับมูลนิธิตาม(1)เกิดขึ้นโดยผลของพินัยกรรมนั้น
     6 สำเนาหรือภาพถ่ายบัตาประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นๆที่ทางราชการออกให้หรือรัฐวิสหกิจออกให้ และสำเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้านของบุคคลตาม(1) และ(2) เว้นแต่กรณีบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ไม่มีหลักฐานตามที่กำหนด เช่น คนต่างด้าว หรือภิกษุ ให้ใช้หลักฐานอื่นที่ใช้แสดงสถานภาพของบุคคลและถิ่นที่อยู่ทำนองเดียวกับที่กำหนดไว้ดังกล่าวได้
     7 แผนผังที่ตั้งสังเขปของมูลนิธิ ทั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาทั้งปวง(ถ้ามี)
     8 หนังสืออนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองให้ใช้สถานที่ตาม(7)
     9 สำเนารายงานการประชุมจัดตั้งมูลนิธิ
     10 เอกสารอื่นๆ(ถ้ามี)

กรณีจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ

1. กรณีแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ
     ให้มูลนิธิยื่นคำขอตามแบบ ม.น.2 ณ สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอที่สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิตั้งอยู่ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประชุมได้มีมติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ
     หลักฐานที่ต้องใช้จำนวน 3 ชุด
     1.สำเนารายงานการประชุมที่มีมติให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ
     2.สำเนาข้อบังคับของมูลนิธิฉบับปัจจุบันและข้อบังคับของมูลนิธิในส่วนที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติม
     3.แผนผังที่ตั้งสังเขปแสดงที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาแห่งใหม่ของมูลนิธิ และหนังสืออนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองให้ใช้สถานที่ดัวกล่าว ในกาณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาหรือที่ตั้งสำนักงานสาขาแห่งใหม่
     4.แบบแสดงรายการข้อบังคับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับแต่ละข้อ โดยลงชื่อของกรรมการมูลนิธิจัดทำด้วย
     5.หนังสืออนุญาตของเจ้าของหรือผู้ครอบครองให้เช้าสถานที่ของมูลนิธิ
     6.เอกสารอื่นๆ(ถ้ามี)

2.กรณีการแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
     ให้มูลนิธิยื่นคำขอตามแบบ ม.น.2 ณ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอที่สำนักงานให้ญ่ของมูลนิธิตั้งอยู่ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการของมูลนิธิ
     หลักฐานที่ต้องใช้จำนวน 3 ชุด
     1.สำเนารายงานการประชุมหรือเอกสารอื่นที่แสดงถึงมติของคณะกรรมการของมูลนิธิให้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการมูลนิธิ
     2.สำเนาบัญชีรายชื่อของกรรมการมูลนิธิชุดเดิม
     3.รายชื่อ ที่อยู่ อาชีพของผู้ที่จะเป็นกรรมการมูลนิธิที่แต่งตั้งขึ้นใหม่หรือชุดที่จะขอเปลี่ยนแปลง
     4.สำเนาข้อบังคับของมูลนิธิ
     5.สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นๆที่ส่วนราชการออกให้ และสำเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้านของกรรมการมูลนิธิที่จะแต่งตั้งขึ้นใหม่ตาม(3)หรือหลักฐานอื่นที่แสดงสถานภาพของบุคคลและถิ่นที่อยู่ในทำนองเดียวกันในกรณีที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ไม่มีหลักฐานตามที่กำหนด เช่น คนต่าวด้าว หรือพระภิกษุ
     6.เอกสารอื่นๆ(ถ้ามี)

การจดทะเบียนเลิกมูลนิธิ
     ยื่นคำขอแจ้งการยกเลิกมูลนิธิต่อนายทะเบียนตามแบบ ม.น.5 ณ สำนักงานเขตที่สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิตั้งอยู่
     หลักฐานที่ต้องใช้
     1.ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ(ม.น.3)ฉบับจริง
     2.ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการขอมูลนิธิใหม่ทั้งหมด หรือการเปลี่ยนเเปลงกรรมการของมูลนิธิ ซึ่งเป็นกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งขณะมีการเลิกมูลนิธิ(ม.น.4) ฉบับจริง
     3.ข้อบังคับขอมูลนิธิที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
     4.เอกสารแต่งตั้งผู้ชำระภาษี
     5.สำเนารายงานการประชุมของมูลนิธิที่มีมติให้เลิกมูลนิธิ
     
อัตราค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆของมูลนิธิ
     1.ค่าคำขอ ฉบับละ 10 บาท
     2.ค่าจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ 200 บาท
     3.ค่าจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ 50 บาท
     4.ค่าจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมูลนิธิ
     5.ค่าขอตรวจเอกสารเกี่ยวกับมูลนิธิ สำหรับมูลนิธิหนุ่ง ครั้งละ 50 บาท
     6.ค่าคัดและรับรองสำเนาเอกสาร ฉบับละ 10 บาท
     7.ค่าขอให้นายทะเบียนดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับมูลนิธิซิ่งมิใช้เป็นกรณีตาม(2)(3)(4)(5)หรือ(6) รายการหนึ่งครังละ 50 บาท
 
Download เอกสาร