Main Menu
BANGKOK PORTAL


สถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 โรงเรียน
   1. โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  
   2. โรงเรียนวัดพุทธบูชา (ในโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ระดับมัธยม)
 


สถานศึกษาในพื้นที่เขตทุ่งครุ

                1. โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 8 โรงเรียน

                   1.1 โรงเรียนนาหลวง ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.

                   1.2 โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.

                   1.3 โรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มูฮำหมัดอุทิศ) ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.

                   1.4 โรงเรียนสามัคคีบำรุง ซอยประชาอุทิศ 69 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.

                   1.5 โรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ ซอยประชาอุทิศ 27 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.

                   1.6 โรงเรียนบางมดตันเปาว์วิทยาคาร ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.

                   1.7 โรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ ซอยประชาอุทิศ 72 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.

                   1.8 โรงเรียนคลองรางจาก ซอยประชาอุทิศ 79 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.

                2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.

                3. โรงเรียนวัดพุทธบูชา ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.

                4. อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.

                5. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทรสังขะวัฒนะ) ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.

                6. โรงเรียนบูรณะศึกษา ซอยประชาอุทิศ 76 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.

                7. โรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร ซอยประชาอุทิศ 90 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.

                8. สารสาสน์โปลีเทคนิค ซอยประชาอุทิศ 90 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.