Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข้อมูลทางกายภาพเขตทุ่งครุมีพื้นที่ 26.84 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ บ้านเลขที่ 2 ซอยประชาอุทิศ 86 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 

ความหมายของ “ทุ่งครุ”

คำว่า “ทุ่ง” หมายถึง ที่ราบโล่ง 

          คำว่า “ครุ” หมายถึง ภาชนะสานชนิดหนึ่งใช้ตักน้ำรูปกลม ๆ ยาชัน 

          เมื่อนำความหมายของทั้งสองคำรวมกัน น่าจะหมายถึง พื้นที่ราบโล่ง ใช้สานภาชนะตักน้ำรูปกลม ๆ ยาชัน จากความหมายดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในอดีตท้องที่เขตทุ่งครุ เป็นที่ราบโล่ง ลุ่ม มีแหล่งน้ำหลายแห่งเหมาะแก่การเพาะปลูก ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำสวน และมีฝีมือทางการจักสานความหมายของตราสัญลักษณ์
          สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (พระเจ้ากรุงธนบุรี) เสด็จประทับบนหลังม้า ทรงพระแสงดาบ อยู่เหนืออักษรย่อของสำนักงานเขตทุ่งครุ (ทค) บรรจุอยู่ภายในภาชนะรองรับน้ำ (ครุ)
ความหมาย
          พระเจ้าตากสินมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวที่ครองแผ่นดินกรุงธนบุรี ซึ่งในรัชสมัยของพระองค์ได้ปราบปรามผู้รุกรานและทรงแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองแผ่นดิน
          สีเขียว หมายถึง แผ่นดินทุ่งครุซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชผลนานาพันธุ์ ท้องทุ่งเขียวขจี ได้ด้วยไร่ นา เรือก สวน
          อักษรย่อ “ทค” บรรจุอยู่ในน้ำ “ครุ” เป็นภาชนะซึ่งสานด้วยไม้ไผ่ยาด้วยชัน ชาวบ้านในสมัยโบราณใช้ครุน้ำเป็นภาชนะในการตักน้ำ ซึ่งในปัจจุบันหาดูได้ยาก จึงนำอักษรย่อ “ทค” มาบรรจุในครุน้ำ เพื่อแสดงความหมายของชื่อเขตทุ่งครุ
วิสัยทัศน์สำนักงานเขตทุ่งครุ
          เขตทุ่งครุ เป็นเขตน่าอยู่ชานเมือง บนพื้นฐานของการเกษตร การปศุสัตว์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
คำขวัญสำนักงานเขตทุ่งครุ
          หลวงพ่อโอภาสีที่ศักดิ์สิทธิ์ สัตว์เศรษฐกิจ แพะ แกะ ไก่ ปลา
          นกเขาชวาเสียงดี                    กล้วยไม้หลากสีนานาพันธุ์
          มะม่วงนวลจันทร์เลิศรส             ส้มบางมดเลื่องชื่อลือนาม  


พื้นที่เขต

พื้นที่เขตทุ่งครุ 26.84 ตร.กม.

เขตการปกครอง แบ่งเป็น 2 แขวง

1. แขวงบางมด  มีพื้นที่  9.15 ตร.กม.

2. แขวงทุ่งครุ    มีพื้นที่ 17.69 ตร.กม. 

ทิศเหนือ          ติดต่อกับ เขตราษฎร์บูรณะ

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ จ.สมุทรปราการ

ทิศใต้             ติดต่อกับ จ.สมุทรปราการ

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ เขตจอมทองและเขตบางขุนเทียน

 
 


สถานศึกษาในพื้นที่เขตทุ่งครุ

          1. โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 8 โรงเรียน

                    1.1 โรงเรียนนาหลวง ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.

                   1.2 โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.

                   1.3 โรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มูฮำหมัดอุทิศ) ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.

                   1.4 โรงเรียนสามัคคีบำรุง ซอยประชาอุทิศ 69 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.

                   1.5 โรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ ซอยประชาอุทิศ 27 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.

                   1.6 โรงเรียนบางมดตันเปาว์วิทยาคาร ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.

                   1.7 โรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ ซอยประชาอุทิศ 72 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.

                    1.8 โรงเรียนคลองรางจาก ซอยประชาอุทิศ 79 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.

          2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.

          3. โรงเรียนวัดพุทธบูชา ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.

          4. อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.

          5. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทรสังขะวัฒนะ) ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.

          6. โรงเรียนบูรณะศึกษา ซอยประชาอุทิศ 76 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.

          7. โรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร ซอยประชาอุทิศ 90 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.

          8. สารสาสน์โปลีเทคนิค ซอยประชาอุทิศ 90 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.

 

ศาสนสถานในพื้นที่เขตทุ่งครุ

วัด 4 แห่ง

          1. วัดทุ่งครุ ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.

          2. วัดหลวงพ่อโอภาสี ซอยพุทธบูชา 39 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.

          3. วัดพุทธบูชา ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.

          4. วัดบางมดโสธราราม (วัดกลางนา) ซอยประชาอุทิศ 27 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.

มัสยิด 10 แห่ง 

          1. มัสยิดอัลอิสติกอมะห์ ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.

          2. มัสยิดคอลีดีน ซอยประชาอุทิศ 54 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.

          3. มัสยิดอัตตักก์วา ซอยประชาอุทิศ 59 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.

          4. มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์ ซอยประชาอุทิศ 64 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.

          5. มัสยิดเนียะมะตุลลอฮ์ ซอยประชาอุทิศ 72 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.

          6. มัสยิดดารุนน่าอีม ถนนครุใน แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.

          7. มัสยิดดาริสสลาม ซอยประชาอุทิศ 28 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.

          8. มัสยิดนูรุลฮุดา ซอยพุทธบูชา 36 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.

          9. มัสยิดดาริลหะซัน ซอยพุทธบูชา 36 ถนนพุทธบูชา แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.

          10. มัสยิดดารุ้ลอิบาดะฮ์ ซอยพุทธบูชา 36 ถนนพุทธบูชา แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.
 


สถานที่ราชการในพื้นที่เขตทุ่งครุ

          1. สำนักงานเขตทุ่งครุ เลขที่ 2 ซอยประชาอุทิศ 86 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.

          2. สถานดับเพลิงทุ่งครุ ซอยประชาอุทิศ 86 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.

          3. ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.

          4. ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ ซอยประชาอุทิศ 90 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.

          5. สถานีตำรวจนครบาลทุ่งครุ ซอยประชาอุทิศ 93 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.

          6. ค่ายลูกเสือกรุงธน ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.

          7. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.

          8. ห้องสมุดประชาชนเขตทุ่งครุ ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.

          9. สวนธนบุรีรมย์ ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.

          10. อาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทมหานคร 76 ซอยประชาอุทิศ 76 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.

           11. อาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทมหานคร 90 ซอยประชาอุทิศ 90 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.

          12. โรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ ซอยประชาอุทิศ 90 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตทุ่งครุ

          1. วัดหลวงพ่อโอภาสี 

          2. วังมัจฉา วัดพุทธบูชา แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

          3. สวนฟาร์มนกกระจอกเทศ

          4. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะ

          5. สวนกล้วยไม้

          6. สวนส้มเขียวหวานบางมด
 

ชุมชนในพื้นที่เขตทุ่งครุ

          1. ชุมชนคลองเก้าห้อง              

          2. ชุมชนชมทรัพย์                            

          3. ชุมชนหมู่ 5 ทุ่งครุ               

          4. ชุมชนหมู่ 6 ทุ่งครุ                

          5. ชุมชนประชาอุทิศ 68           

          6. ชุมชนหลัง สน.ทุ่งครุ             

          7. ชุมชนดารีซีน                     

          8. ชุมชนทุ่งครุพัฒนา               

          9. ชุมชนคอลิดีน                    

          10. ชุมชนใต้สะพานโซน 1                  

          11. ชุมชน สน.ทุ่งครุ

          12. ชุมชนดารุ้ลอิบาดะห์

          13. ชุมชนบลูไลท์

          14. ชุมชนศรีสมิต

          15. ชุมชนสามัคคี

          16. ชุมชนหมู่ 2 บางมด

          17. ชุมชนหมู่ 3 บางมด

          18. ชุมชนหมู่ 5 บางมด

          19. ชุมชนอัตตักวา

          20. ชุมชนร่วมใจพัฒนา

          21. ชุมชนอาคารสงเคราะห์ข้าราชการฯ 90

          22. ชุมชนร่วมรัฐสามัคคี (ดอนกระต่าย)

          23. ชุมชนหลังสวนธนบุรีรมย์ 

          24. ชุมชนประชาอุทิศ 43

          25. ชุมชนหลังวัดกลางนา 

          26. ชุมชนคลองรางจาก

          27. ชุมชนมิตรไมตรี

          28. ชุมชนนูรุ้ลฮุดา

          29. ชุมชนมติมิตร