Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประวัติความเป็นมา

 

ประวัติความเป็นมาสำนักงานเขตทุ่งครุ (**ปรับปรุงเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559**)

  เขตทุ่งครุ เป็นเขตจัดตั้งใหม่ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2540 เนื่องจากสภาพพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการคมนาคมอย่างกว้างขวาง ทำให้เกิดการกระจายตัวของประชากร และสาธารณูปโภคเข้าไปในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อประโยชน์ในการปกครองและการให้บริการภาครัฐเกิดความสะดวกแก่ประชาชน กรุงเทพมหานครจึงแบ่งแขวงบางมดและแขวงทุ่งครุ เขตราษฎร์บูรณะ ให้เป็นเขตการปกครองตั้งใหม่ โดยใช้ชื่อตามพื้นที่ว่า “เขตทุ่งครุ” โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2541 เป็นต้นไป
 

พื้นที่เขต

พื้นที่เขตทุ่งครุ 26.84 ตร.กม.

เขตการปกครอง แบ่งเป็น 2 แขวง

1. แขวงบางมด  มีพื้นที่  9.15 ตร.กม.

2. แขวงทุ่งครุ    มีพื้นที่ 17.69 ตร.กม. 

ทิศเหนือ          ติดต่อกับ เขตราษฎร์บูรณะ

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ จ.สมุทรปราการ

ทิศใต้             ติดต่อกับ จ.สมุทรปราการ

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ เขตจอมทองและเขตบางขุนเทียน

ความหมายของ “ทุ่งครุ”

คำว่า “ทุ่ง” หมายถึง ที่ราบโล่ง 

คำว่า “ครุ” หมายถึง ภาชนะสานชนิดหนึ่งใช้ตักน้ำรูปกลม ๆ ยาชัน 

          เมื่อนำความหมายของทั้งสองคำรวมกัน น่าจะหมายถึง พื้นที่ราบโล่ง ใช้สานภาชนะตักน้ำรูปกลม ๆ ยาชัน จากความหมายดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในอดีตท้องที่เขตทุ่งครุ เป็นที่ราบโล่ง ลุ่ม มีแหล่งน้ำหลายแห่งเหมาะแก่การเพาะปลูก ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำสวน และมีฝีมือทางการจักสาน