Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ผู้บริหารเขต

ผู้บริหารเขต

(ปรับปรุงเมื่อ 14 สิงหาคม 2562)
(นายธนาชิต ชูติกาญจน์)
ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ
(นางวาสนา บูรณกิตติโสภณ)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ 
(นายพงค์ศักดิ์  พูลยรัตน์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ
(นางสาวชัชชลัยย์ หยุนแดง)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นางสาวอนัญญา เกียรติพงศ์พินิจ)
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน 
(นายไพรัช บุตรจันทร์)
หัวหน้าฝ่ายโยธา
(นางสาวยมนา จรรยา)
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
(นางณัฎฐพัชร  ปรียาการย์)
หัวหน้าฝ่ายรายได้
(นางประเพ็ญ ดิษฐสุวรรณ)
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ
(นายมานะชัย  กฤตอำไพ)
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
(นางนภาพร เพ็ชรมีศรี)
หัวหน้าฝ่ายการคลัง 
(นายเอกนันท์ ธนะสนธิ)
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
(พันโทอัฐนัย แสงขำ)
สัสดีเขตทุ่งครุ