Main Menu
BANGKOK PORTAL


การสร้าง ออกแบบและปรับปรุงบ้านสำหรับผู้สูงอายุ


กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ การสร้างหรือการปรับปรุงสภาพบ้าน
ให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่างสะดวกและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุผ่านสื่อออนไลน์
 


ลำดับ

เรื่อง/ข่าวสาร
 

link
 

1
 

ไอเดียการออกแบบบ้าน
 

คลิกที่นี่
 

2
 

แนวทางการสร้าง บ้านเพื่อผู้สูงอายุ
 

คลิกที่นี่
 

3
 

การจัดสภาพแวดล้อมในบ้านให้เหมาะสม ป้องกันผู้สูงวัยหกล้ม
 

คลิกที่นี่
 

4
 

นวัตกรรมการออกแบบบ้านเพื่อผู้สูงอายุ
 

คลิกที่นี่
 

5

การปรับห้องเพื่อผู้สูงวัย
 

คลิกที่นี่
 

6
 

ไอเดียการออกแบบบ้านสำหรับผู้สูงอายุ
ให้ปลอดภัยและง่ายต่อการใช้งาน

คลิกที่นี่