Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
24/02/2016 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของสำนักงานเขตทุ่งครุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (updated เมื่อ 24 ก.พ. 59) ดาวน์โหลด
27/05/2015 ขั้นตอนการดำเนินการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลด
27/05/2015 หนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลด
27/05/2015 หนังสือมอบอำนาจขึ้นทะเบียนแทนคนพิการ ดาวน์โหลด
27/05/2015 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง(กรณีเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิการรับเงิน) ดาวน์โหลด
27/05/2015 หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ ดาวน์โหลด
27/05/2015 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลด
27/05/2015 หนังสือมอบอำนาจยื่น ดาวน์โหลด
26/05/2015 แบบรับรองการเป็นผู้จัดการศพผู้สูงอายุของผู้ยื่นขอรับค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (สทส.02) ดาวน์โหลด
26/05/2015 แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (สทส.01) ดาวน์โหลด
26/01/2015 หนังสือรับรองตนเอง ดาวน์โหลด
26/01/2015 มอบอำนาจรับเบี้ยผู้สูงอายุแทน ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 1