Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายรายได้

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
02/09/2019 แบบฟอร์มคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด ตามมาตรา 32 พรบ. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
24/02/2016 แบบแสดงรายการภาษีป้าย ภ.ป.1 ดาวน์โหลด
26/01/2015 แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภ.ร.ด. 2 ดาวน์โหลด
26/01/2015 แบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภ.บ.ท. 5 ดาวน์โหลด
26/01/2015 หนังสือขอผ่อนชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน 3 งวด ตามกฎกระทรวง ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 1