Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
24/02/2016 คำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (updated เมื่อ 24 ก.พ. 2559) ดาวน์โหลด
26/01/2015 คำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร ดาวน์โหลด
26/01/2015 คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลด
26/01/2015 คำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 1