Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
(ปรับปรุงเมื่อ 1 มีนาคม 2559)
 
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย (ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้ำเจ้าพระยา เรือท่องเที่ยวและเรือสินค้า) การสูบขนถ่ายสิ่งปฏิกูล การจัดเก็บค่าธรรมเนียม การเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปลูก ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ การพิจารณาอนุญาตตัดและขุดย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ การจัดทำแผนการปลูกต้นไม้และพื้นที่สีเขียวใน พื้นที่เขตที่รับผิดชอบ การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม การสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลการให้บริการด้านการรักษาความสะอาด
“เขตทุ่งครุ รับแจ้งการบริการด้านการรักษาความสะอาด ทางอินเตอร์เน็ต”
raksa_thungkru@hotmail.com
 
ประเภทของการให้บริการ และขั้นตอนการให้บริการ
 • รับแจ้งสูบสิ่งปฏิกูล
 1. แจ้งชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และสถานที่ใกล้เคียง โดยสังเขป ระบุวัน เวลา ที่จะขอรับบริการ พร้อม E-Mail Address ผู้ขอรับบริการ
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และจัดส่งรหัสรับแจ้งกลับผู้ร้อง
 3. ให้บริการตามกำหนด
 4. อัตราค่าบริการ ลูกบาศก์เมตรละ 250 บาท เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร 150 บาท
 • บริการเก็บขยะมูลฝอย
 1. แจ้งชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และสถานที่ใกล้เคียง โดยสังเขป ระบุวัน เวลา ที่จะขอรับบริการ พร้อม E-Mail Address ผู้ขอรับบริการ ระบุประเภทมูลฝอยที่ขอรับบริการ
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และให้บริการตามกำหนด
 3. อัตราค่าบริการ
  1. ค่าบริการเก็บขน                  ระยะทางไม่เกิน 10 กม.       เที่ยวละ 500 บาท
ระยะทางเกิน 10 กม.            เที่ยวละ 700 บาท
 • บริการตัดแต่งกิ่งไม้
 1. แจ้งชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และสถานที่ใกล้เคียง โดยสังเขป ระบุวัน เวลา ที่จะขอรับบริการ พร้อม E-Mail Address ผู้ขอรับบริการ ระบุรายการที่ขอรับบริการ
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และให้บริการตามกำหนด
 3. อัตราค่าบริการ 
 
ประเภทบริการ รายการ อัตราค่าบริการสูงสุด (บาท)
การบริการตัดและขุดต้นไม้
 1. ค่าบริการในการตัดต้นไม้
  1. บริเวณที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง
       ขนาดรอบโคนต้น ไม่เกิน 100 ซม. ต้นละ
       ขนาดรอบโคนต้น 101-150 ซม.     ต้นละ
       ขนาดรอบโคนต้น 151-200 ซม.     ต้นละ
       ขนาดรอบโคนต้น 201-250 ซม.     ต้นละ
       ขนาดรอบโคนต้น 251-300 ซม.     ต้นละ
       ขนาดรอบโคนต้น 301 ซม.ขึ้นไป  ต้นละ
 
 
200
500
800
1,000
1,400
1,700
 
การบริการตัดและขุดต้นไม้
 1. บริเวณที่จำกัดหรือมีสิ่งกีดขวาง
       ขนาดรอบโคนต้น ไม่เกิน 100 ซม. ต้นละ
       ขนาดรอบโคนต้น 101-150 ซม.     ต้นละ
       ขนาดรอบโคนต้น 151-200 ซม.     ต้นละ
       ขนาดรอบโคนต้น 201-250 ซม.     ต้นละ
       ขนาดรอบโคนต้น 251-300 ซม.     ต้นละ
       ขนาดรอบโคนต้น 301 ซม.ขึ้นไป  ต้นละ
 1. ค่าบริการในการขุดโคนต้นไม้ที่ตัดแล้ว
     ขนาดรอบโคนต้น  50-100 ซม.     ต้นละ
     ขนาดรอบโคนต้น 101-150 ซม.    ต้นละ
     ขนาดรอบโคนต้น 151-200 ซม.    ต้นละ
     ขนาดรอบโคนต้น 201-250 ซม.    ต้นละ
     ขนาดรอบโคนต้น 251-300 ซม.    ต้นละ
     ขนาดรอบโคนต้น 301 ซม.ขึ้นไป ต้นละ
 
400
1,000
1,600
2,200
2,800
3,400
 
600
1,000
1,400
2,000
3,000
4,000

  
 1. แจ้งชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และสถานที่ใกล้เคียง โดยสังเขป ระบุวัน เวลา ที่จะให้รับชำระค่าธรรมเนียม พร้อม E-Mail Address ผู้ขอรับบริการ ระบุประเภทอาคาร/กิจการ/ปริมาณมูลฝอย
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และให้บริการรับชำระตามกำหนด
 3. อัตราค่าธรรมเนียม
 
ประเภทมูลฝอย/ปริมาณ
มูลฝอย
น้อยกว่า 20 ลิตร/วัน มากกว่า 20 ลิตร/วัน
แต่ไม่เกิน 500 ลิตร
มากกว่า 20 ลิตร/วัน
แต่ไม่เกิน 500 ลิตร
มูลฝอยทั่วไป รายเดือน 20 บาท 20-40 ลิตร 40 บาท
40 ไม่เกิน  60 ลิตร  80 บาท
60 ไม่เกิน  80 ลิตร 120 บาท
80 ไม่เกิน 100 ลิตร 160 บาท
*ขั้นบันไดทุก 20 ลิตรละ 40 บาท แต่ไม่เกิน 500 ลิตร
500 ลิตร ไม่เกิน 1 ลบ.ม. 2,000 บาท
และเศษของทุก ๆ ลูกบาศก์เมตรละ 2,000 บาท
มูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว - - ครั้งหนึ่งไม่เกิน 1 ลบ.ม. ครั้งละ 150 บาท และทุก ๆ ลบ.ม.ละ 150 บาท