Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
(ปรับปรุงเมื่อ 1 มีนาคม 2559)
 
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็น อันตรายแก่สุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การควบคุมดูแลการจำหน่ายสินค้าใน ท ีหรือทางสาธารณะ การควบคุมมลพิษ การพัฒนาควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้าง ศักยภาพผู้บริโภคและสร้างหรือขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข การกำจัดแมลงและสัตว์นำโรค การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตย์ การควบคุม จัดการ กำจัด ห้าม ป้องกัน และระงับเหตุรำคาญที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นในที่สาธารณะหรือสถานที่เอกชน การอนุญาตให้ใช้เครื่อง ขยายเสียง การออกใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถาน สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง การปฏิบัติหน้าที ตา กฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยการอาหาร การใช้สารระเหย การคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหร ี เป็นต้น และ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย