Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายทะเบียน

ฝ่ายทะเบียน
(ปรับปรุงเมื่อ 1 มีนาคม 2559)

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนแรงงานต่าง ด้าว สัญชาติ ทะเบียนทั่วไป (ได้แก่ ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่อบุคคล) การควบคุม ดูแลศูนย์บริการจุด เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) (เดิม) การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและการพิจารณากำหนด หน่วยเลือกตั้ง การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ได้รับมอบหมาย