เนื่องจากสำนักงานเขตธนบุรีไม่มีบริเวณที่จอดรถ ผู้มาติดต่อราชการสามารถจอดรถได้บริเวณลานวัดเวฬุราชิณ บริษัททุนเติม จำกัด หรือสถานที่จอดรถเอกชนใกล้เคียง (โดยอาจมีค่าใช้จ่าย)

Main Menu
BANGKOK PORTAL


ITA เขตธนบุรี

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้างหน่วยงาน  >>    คลิ๊กที่นี่
O2 ข้อมูลผู้บริหาร         >>    คลิ๊กที่นี่
O3 อำนาจหน้าที่          >>    คลิ๊กที่นี่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน   >>    คลิ๊กที่นี่
O5 ข้อมูลการติดต่อ      >>    คลิ๊กที่นี่
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง    >>   คลิ๊กที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์   >>   คลิ๊กที่นี่

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A    >>   คลิ๊กที่นี่
O9 Social Network    >>   Facebook สำนักงานเขตหนองจอก

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

แผนการดำเนินงาน

O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี    >>  คลิ๊กที่นี่
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี   >>  คลิ๊กที่นี่
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี   >>   คลิ๊กที่นี่

การปฏิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน)  >>  คลิ๊กที่นี่

การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ของประชาชนผู้มารับบริการ)  >>  คลิ๊กที่นี่
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ    >>   คลิ๊กที่นี่
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ   >>  คลิ๊กที่นี่
O17 E-Service   >>  คลิ๊กที่นี่

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   >>  คลิ๊กที่นี่
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส   >>  คลิ๊กที่นี่
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   >>  คลิ๊กที่นี่

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 ปฏิทินแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ   >>  คลิ๊กที่นี่
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ   >>  คลิ๊กที่นี่
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน   >>  คลิ๊กที่นี่
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี   >>  คลิ๊กที่นี่

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   >>  คลิ๊กที่นี่
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   >>  คลิ๊กที่นี่
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   >>  คลิ๊กที่นี่
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี   >>  คลิ๊กที่นี่

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   >>  คลิ๊กที่นี่
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต      >>  คลิ๊กที่นี่
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี   >>  คลิ๊กที่นี่

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น   >>  คลิ๊กที่นี่
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   >>  คลิ๊กที่นี่

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   >>  คลิ๊กที่นี่
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   >>  คลิ๊กที่นี่

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี   >>  คลิ๊กที่นี่
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   >>  คลิ๊กที่นี่

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   >>  คลิ๊กที่นี่

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี   >>  คลิ๊กที่นี่
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส   >>  คลิ๊กที่นี่
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   >>  คลิ๊กที่นี่

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณะ   >>  คลิ๊กที่นี่
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   >>  คลิ๊กที่นี่
O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   >>  คลิ๊กที่นี่
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   >>  คลิ๊กที่นี่
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน   >>  คลิ๊กที่นี่
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   >>  คลิ๊กที่นี่
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   >>  คลิ๊กที่นี่