/    / /
เนื่องจากสำนักงานเขตธนบุรีไม่มีบริเวณที่จอดรถ ผู้มาติดต่อราชการสามารถจอดรถได้บริเวณลานวัดเวฬุราชิณ บริษัททุนเติม จำกัด หรือสถานที่จอดรถเอกชนใกล้เคียง (โดยอาจมีค่าใช้จ่าย)

Main Menu
BANGKOK PORTAL


ITA เขตธนบุรี

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

O1

โครงสร้างหน่วยงาน

http://gg.gg/if813

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

http://gg.gg/if824

O3

อำนาจหน้าที่

http://gg.gg/if836
http://gg.gg/if83g
http://gg.gg/if83w
http://gg.gg/if843
http://gg.gg/if84p
http://gg.gg/if866
http://gg.gg/if86t
http://gg.gg/if871
http://gg.gg/if87i
http://gg.gg/if87r

O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

http://gg.gg/ltxxn

O5

ข้อมูลการติดต่อ

http://www.bangkok.go.th/thonburi/contact

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

http://203.155.220.230/m.info/law/index.php
http://203.155.220.230/bmainfo/law/index.php
http://gg.gg/gc0id
http://gg.gg/gc0iw
http://gg.gg/gc0jt

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

http://gg.gg/fqbub

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8

Q&A

http://www.oic.go.th/infocenter9/infoboard/iboard.asp

O9

SOcial NetwOrk

https://www.facebook.com/thonburi.district

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

แผนการดำเนินงาน

O10

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

http://gg.gg/if8yu

O11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี

http://gg.gg/if90g

O12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

http://gg.gg/if90g

การปฏิบัติงาน

O13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน)

http://gg.gg/ifab3

การให้บริการ

O14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (ของประชาชนผู้มารับบริการ)

http://gg.gg/ifad1
http://gg.gg/ifade

O15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

http://gg.gg/gdocj

O16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

http://gg.gg/ifaek

O17

E–Service

http://gg.gg/ifafh

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

http://gg.gg/ifavq

O19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส

http://gg.gg/ifcp9

O20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

http://gg.gg/ifcp9

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21

ปฏิทินแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหารพัสดุ

http://gg.gg/ihbzh
http://gg.gg/ihc53

O22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

http://gg.gg/ihbzh
http://gg.gg/ihc53
http://gg.gg/ihc2a
http://gg.gg/ihc7c
http://gg.gg/ihf8z
http://gg.gg/gc0uw
http://gg.gg/ihc90

O23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

http://gg.gg/gc0uw

O24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

http://gg.gg/ihc90

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

http://gg.gg/lyg46

O26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

http://gg.gg/m00do

O27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

http://gg.gg/lyfyc

O28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

http://gg.gg/m00et

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

http://gg.gg/ly7vy

O30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

http://www.bangkok.go.th/rongtook

O31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

http://gg.gg/ly7ye

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

http://www.bangkok.go.th/thonburi/contact

O33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

http://gg.gg/lyerv

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

http://gg.gg/ihg8v

O35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

http://gg.gg/ihg9g

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

http://gg.gg/m01wy

O37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

http://gg.gg/m01wy

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

http://gg.gg/m01z7

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

http://gg.gg/m01zl

O40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส

http://gg.gg/m0205

O41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

http://gg.gg/m0205

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

http://gg.gg/m0216

O43

มาตรการให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

http://gg.gg/m021k

O44

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง http://gg.gg/m021u

O45

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต http://gg.gg/m022i

O46

มาตรการป้องกันการรับสินบน http://gg.gg/m022x

O47

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตันกับผลประโยชน์ส่วนรวม http://gg.gg/m023a

O48

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ http://gg.gg/m023q