/    / /
เนื่องจากสำนักงานเขตธนบุรีไม่มีบริเวณที่จอดรถ ผู้มาติดต่อราชการสามารถจอดรถได้บริเวณลานวัดเวฬุราชิณ บริษัททุนเติม จำกัด หรือสถานที่จอดรถเอกชนใกล้เคียง (โดยอาจมีค่าใช้จ่าย)

Main Menu
BANGKOK PORTAL


คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


การสอบสวนรับรองผู้ประสบสาธารณภัย

ทะเบียนนิติกรรม

ทะเบียนศาลเจ้า

การจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด

การเลิกทะเบียนพาณิชยกิจ

การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนพาณิชย์

การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่

การเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

การจดทะเบียนแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

การจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

การเลิกมูลนิธิ

การจดทะเบียนแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการมูลนิธิ

การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมูลนิธิ

การจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ

การเลิกสมาคม

การจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม

การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคม

การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม

การสละมรดก

การถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก

การตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก

การทำพินัยกรรมด้วยวาจา

การทำพินัยกรรมแบบเอกสารลับ

การทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง

การสอบสวนรับรอง

การรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลายกรณีไม่มีผู้แจ้งหรือนายทะเบียนตรวจพบ

การเปรียบเทียบคดีความผิดเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร

การรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลายกรณีมีผู้แจ้ง

การเปลี่ยนชื่อสกุลเมื่อการสมรสสิ้นสุดลง

การออกหนังสือรับรองการขอเปลี่ยนชื่อตัวของคนต่างด้าวเพื่อประกอบการขอแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทย

การออกหนังสือรับรองการขอจดทะเบียนชื่อสกุลของคนต่างด้าวเพื่อประกอบการขอแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทย

การออกหนังสือรับรองการใช้คำนำหน้านามหญิง

การออกใบแทนใบแจ้งการย้ายที่อยู่กรณีมีฐานข้อมูลการย้าย-มีหลักฐานแสดงตน

การออกใบแทนใบแจ้งการย้ายที่อยู่กรณีมีฐานข้อมูลการย้าย-ไม่มีหลักฐานแสดงตน

การออกใบแทนใบแจ้งการย้ายที่อยู่กรณีข้อมูลการย้ายถูกจำหน่าย

การอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุลกรณีผู้จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลเสียชีวิตแล้วหรือศาลมีคำสั่งถึงที่สุดว่าเป็นผู้สาบสูญ

การออกหนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุล(ช.7) กรณีเจ้าของชื่อสกุลตายหรือศาลมีคำสั่งถึงที่สุดว่าเป็นผู้สาบสูญ

การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลางกรณีต้องสอบสวน มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

การแก้ไขรายการบ้านกรณีรายการของบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน

การอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุลกรณีผู้จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลยังมีชีวิตอยู่

การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการสมรสกรณีคู่สมรสประสงค์จะใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งหรือขอกลับใช้ชื่อสกุลเดิมของตน

การเปลี่ยนชื่อสกุลด้วยเหตุอื่นๆ เช่น การใช้ชื่อสกุลตามมารดาบิดา รับบุตรบุญธรรม ใช้ชื่อสกุลเดิมของตน ฯลฯ

การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการร่วมใช้ชื่อสกุล

การเปลี่ยนชื่อตัว การตั้งและเปลี่ยนชื่อรอง

การเปลี่ยนชื่อตัว การตั้งและเปลี่ยนชื่อรอง (กรณีใช้ราชทินนามตนเป็นชื่อตัวหรือชื่อรอง)

การบันทึกฐานะแห่งครอบครัว

การทำสำเนาและรับรองสำเนารายการในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล

การตรวจคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีคัดรับรองจากเอกสารต้นฉบับ

การตรวจคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีคัดรับรองจากฐานข้อมูล

การตรวจคัดและรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตร

การตรวจคัดและรับรองสำเนาทะเบียนครอบครัวหรือการรับรองรายการจากฐานข้อมูลทะเบียนครอบครัว

การแจ้งย้ายออกและย้ายเข้าภายในเขตเดียวกัน

การแจ้งย้ายออกโดยไม่ทราบที่อยู่

การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลางกรณีต้องสอบสวน ถูกจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน

การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลางกรณีไม่สอบสวน

การแจ้งย้ายออกของบุคคลที่เดินทางไปต่างประเทศ

การแจ้งย้ายออกกรณีปกติทั่วไป

การจำหน่ายชื่อสกุล

การขอรับสำเนาทะเบียนบ้านใหม่กรณีฉบับเดิมชำรุดสูญหายหรือถูกทำลาย

การจำหน่ายชื่อรอง

การจดทะเบียนสมรสกรณีบุคคลต่างด้าว

การจดทะเบียนสมรสกรณีในสำนักทะเบียน

การขอกำหนดบ้านเลขที่กรณีบ้านที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

การขอกำหนดบ้านเลขที่กรณีบ้านที่ชอบด้วยกฎหมาย

การจดทะเบียนสมรสกรณีนอกสำนักทะเบียน

การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม

การขอใบแทนหนังสือสำคัญกรณีชำรุดในสาระสำคัญหรือสูญหาย

การจดทะเบียนรับรองบุตรกรณีในสำนักทะเบียน

การจดทะเบียนรับรองบุตรกรณีนอกสำนักทะเบียน

การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม

การจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลหรือขอตั้งชื่อสกุลใหม่ (กรณีใช้ราชทินนามของตน/บุพการีหรือของผู้สืบสันดานเป็นชื่อสกุล)

การจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลหรือขอตั้งชื่อสกุลใหม่

การจดทะเบียนการหย่ากรณีการหย่าต่างสำนักทะเบียน

การจดทะเบียนการหย่า

การขอมีบัตรใหม่กรณีบัตรเดิมหมดอายุ

การขอมีบัตรใหม่กรณีบัตรเดิมสูญหายหรือถูกทำลายกรณีมีรายการบัตรเดิมในฐานข้อมูลซึ่งสามารถพิสูจน์ตัวบุคคลได้

การขอมีบัตรใหม่กรณีบัตรเดิมสูญหายหรือถูกทำลายกรณีไม่มีรายการบัตรเดิมในฐานข้อมูลหรือมีแต่ไม่สามารถพิสูจน์ตัวบุคคลได้

การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยกรณีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองฯ ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราว

การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยกรณีบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน

การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยกรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายฯ

การขอมีบัตรครั้งแรกกรณีผู้ขอมีบัตรมีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์กรณีมีหลักฐาน

การขอมีบัตรครั้งแรกกรณีไม่มีหลักฐานหรือขอมีบัตรเกินกำหนด

การขอมีบัตรกรณีไม่มีหลักฐานแสดงการเป็นผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตร

การขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลได้รับการยกเว้นหรือบุคคลซึ่งมีอายุเกิน70ปี(กรณีมีหลักฐานแสดงฯ หรือกรณีอายุเกิน70ปีที่มีรายการบัตรเดิม)

การขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน(ท.ร.14) หรือแจ้งเกิดเกินกำหนด

การขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลซึ่งพ้นสภาพได้รับการยกเว้น

การขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยหรือได้รับอนุมัติให้มีสัญชาติไทยหรือได้กลับคืนสัญชาติไทย ตามกฎหมายฯ หรือตามคำพิพากษาอันถึงที่สุด

การขอเปลี่ยนบัตรกรณีอื่นๆ เช่น กรณีเปลี่ยนคำนำหน้านาม

การขอเปลี่ยนบัตรกรณีเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านและบัตรเดิมยังไม่หมดอายุ

การขอเปลี่ยนบัตรกรณีเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล

การขอเปลี่ยนบัตรกรณีบัตรเดิมชำรุดในสาระสำคัญ

การบันทึกเพิ่มเติมในทะเบียนครอบครัว

การออกหนังสือรับรองการเกิด

การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านกรณีอ้างว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทยโดยไม่มีหลักฐานเอกสารมาแสดง

การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านกรณีบุคคลอ้างว่ามีสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศโดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศหรือหนังสือสำคัญประจำตัว(Certificate of Identity)

การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านโดยอาศัยหลักฐานสูติบัตรใบแจ้งการย้ายที่อยู่หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม

การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านกรณีบุคคลสัญชาติไทยเกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานรับรองการเกิด

การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านกรณีบุคคลสัญชาติไทยเกิดในต่างประเทศโดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย

การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านกรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร พ.ศ.2499

การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านกรณีบุคคลสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศโดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศหรือหนังสือสำคัญประจำตัว(Certificate of Identity) และมีหลักฐานเอกสารที่ระบุว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทย

การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านกรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่โดยถูกต้องตามกฎหมายฯ

การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน กรณีขอเพิ่มชื่อเด็กอนาถาที่อยู่ในความอุปการะ

การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน กรณีที่ได้มีการลงรายการ“ตาย”หรือ“จำหน่าย”ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน

การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน กรณีถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านเนื่องจากมีชื่อและรายการในทะเบียนบ้านโดยมิชอบหรือโดยทุจริตหรือเป็นคนสาบสูญตามคำสั่งศาล

การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านกรณีคนที่ได้รับสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยบทบัญญัติของกฎหมายฯ คำสั่งรัฐมนตรี คำสั่งศาล

การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน(ท.ร.13) กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษรวมทั้งบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้สัญชาติไทย

การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านกรณีคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้าน

การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน(ท.ร.14) กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย

การเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ

การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง

การแจ้งย้ายเข้ากรณีย้ายกลับที่เดิม

การแจ้งย้ายเข้ากรณีปกติทั่วไป

การแจ้งย้ายเข้ากรณีเดินทางกลับจากต่างประเทศ(เฉพาะมีรายการในฐานข้อมูล)

การแจ้งเกิดภายในกำหนดเวลา(เกิดในท้องที่สำนักทะเบียน)

การแจ้งเกิดภายในกำหนดเวลา(เกิดท้องที่สำนักทะเบียนอื่น)

การแจ้งเกิดเด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งซึ่งอยู่ในการอุปการะของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

การแจ้งเกิดเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาซึ่งถูกทอดทิ้ง

การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่4) พ.ศ.2551

การแจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา(เกิดในท้องที่สำนักทะเบียน)

การแจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา(เกิดท้องที่สำนักทะเบียนอื่น)

การแจ้งการตายของคนตายในท้องที่สำนักทะเบียน

การแจ้งการตายกรณีมีเหตุเชื่อได้ว่ามีการตายแต่ยังไม่พบศพ

การแจ้งการตายกรณีมีการตายและไม่ทราบว่าคนตายเป็นใคร

การแจ้งการตายกรณีคนที่ตายในท้องที่สำนักทะเบียนอื่น

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีมีคำสั่งศาลให้เป็นคนสาบสูญ

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีบุคคลมีชื่อซ้ำในทะเบียนบ้านเกินกว่า 1 แห่ง

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีบุคคลในทะเบียนบ้านตายโดยมีหลักฐานการตาย

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีบุคคลในทะเบียนบ้านตายโดยไม่มีหลักฐานการตาย

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรที่เกี่ยวกับรายการสัญชาติกรณีแก้ไขรายการสัญชาติของเจ้าของประวัติ จากสัญชาติอื่นหรือไม่มีสัญชาติ เป็นสัญชาติไทย

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรที่ไม่เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีมีเอกสารราชการมาแสดง

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรที่เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีแก้ไขรายการสัญชาติของเจ้าของประวัติจากสัญชาติไทย หรือจากไม่มีสัญชาติ หรือจากสัญชาติอื่น เป็นสัญชาติอื่น

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรที่เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีแก้ไขรายการสัญชาติของบิดามารดาของเจ้าของประวัติ จากสัญชาติอื่น หรือไม่สัญชาติ เป็นสัญชาติไทย

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรที่ไม่เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีไม่มีเอกสารราชการมาแสดง

การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน(รายใหม่)

การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน(รายเก่า)

การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้าย

การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่

การรับเงินของ กทม.

การจ่ายเงินของ กทม.

การร้องขอให้เวนคืนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลืออยู่ซึ่งใช้การไม่ได้

การร้องให้เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนบางส่วน

การขออนุญาตให้ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเชื่อม สะพานคนเดินข้ามทางสาธารณะ

การขอโอนใบอนุญาต(แบบ ข.8)

การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร(แบบ ข.3)

การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น(แบบ ข.4)

การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร(แบบ ข.2)

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร(แบบ ข.1)

การขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร(แบบ ขร.1)

การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร(แบบ กทม.4)

การขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง(แบบ ข.7)

การขอทำการเจาะกดหรือตอกเสาเข็มเพื่อทำการทดสอบที่จะใช้ในการก่อสร้างอาคาร

การขอต่ออายุใบอนุญาต(แบบ ข.5)

การยื่นแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร(แบบ กทม.1)

การบอกเลิกผู้ควบคุมงาน(แบบ น.5, น.6)

การแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่(แบบ น.7, น.8)

การแจ้งชื่อผู้ควบคุมงาน(แบบ น.4)

การแจ้งความประสงค์จะทำการถมดิน

การแจ้งความประสงค์จะทำการขุดดิน

การแจ้งความประสงค์ขอรับใบแทนใบแจ้งที่ชำรุดหรือสูญหาย

การแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคาร

การขออนุญาตระบายน้ำทิ้ง/เชื่อมท่อระบายน้ำ

การขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้า และทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ

การกองสิ่งของวัสดุก่อสร้างต่างๆ ชั่วคราว การกั้นรั้วชั่วคราว การสร้างนั่งร้านชั่วคราว

การรับแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ

การขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัด กทม.

การขอคัดสำเนาหลักฐานแสดงผลการเรียนหรือหลักฐานการสำเร็จการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด กทม.

การออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ

การออกหนังสืออนุญาตให้นำขบวนสัตว์หรือฝูงสัตว์ หรือจูงสัตว์ไปตามถนน

การอนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ

การขออนุญาตนำช้างมาหารายได้ในเขต กทม.

การขึ้นทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

การขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

การขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ

การออกหนังสือรับรองการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยและหรือสิ่งปฏิกูลเพื่อนำไปใช้ประกอบเรื่องราวต่างๆ

การอนุญาตขุดล้อมย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะเพื่อเปิดทางเข้าออกอาคารและสถานที่

การให้บริการตัดและขุดต้นไม้

การให้บริการเก็บเศษวัสดุ กิ่งไม้ ใบไม้

การให้บริการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ

การบริการสูบสิ่งปฏิกูล

การบริการตั้งวางถังรองรับมูลฝอยเป็นครั้งคราว

การบริการสูบสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน

การขอใช้สถานที่ สวนสาธารณะ

การบริการขนเศษวัสดุด้วยเครื่องจักรกล

การบริการเก็บมูลฝอยทั่วไปในบ้านพักอาศัย สถานบริการการสาธารณสุข ตลาด อาคารสูง และสถานที่ราชการ

การบริการกวาดล้างทำความสะอาดด้วยเครื่องจักรกล

การออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

การโอนการดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

บอกเลิกการดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

การออกใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

การออกใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน

การออกใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน

การออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การออกใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

การออกใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

การยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารรายปี

การเปลี่ยนแปลงรายการหรือประเภทสินค้าหรือลักษณะวิธีการจำหน่ายหรือสถานที่จัดวางสินค้า

การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดเนื้อที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดหรือขอแก้ไขรายการอื่นใดในใบอนุญาต

การบอกเลิกการดำเนินกิจการตลาด

การบอกเลิกการดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การต่ออายุใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน

การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน

การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

การขอโอนการดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

การขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ(รายใหม่)

การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(รายใหม่)

การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร(รายใหม่)

การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด(รายใหม่)

การขอรับใบแทนบัตรประจำตัวผู้รับใบอนุญาตหรือบัตรประจำตัวผู้ช่วยผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

การขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่ หรือเครื่องจักรของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร