/    / /
เนื่องจากสำนักงานเขตธนบุรีไม่มีบริเวณที่จอดรถ ผู้มาติดต่อราชการสามารถจอดรถได้บริเวณลานวัดเวฬุราชิณ บริษัททุนเติม จำกัด หรือสถานที่จอดรถเอกชนใกล้เคียง (โดยอาจมีค่าใช้จ่าย)

Main Menu
BANGKOK PORTAL


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของเขตธนบุรี


- เวทีประชาคมชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ชุมชนหลังศูนย์จันทร์ฉิมไพบูลย์
- การเลือกตั้งกรรมการชุมชนสนามแดง
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ (focus group) เพื่อระดมความคิดเห็น ตามโครงการศึกษาสภาพปัญหา สถานการณ์ และความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
- การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินกรุงเทพมหานคร กลุ่มพื้นที่กรุงธนเหนือ ประจำปี 2563
- การประชุมเพื่อเลือกคณะกรรมการชุมชนตำแหน่งต่างๆ แทนกรรมการชุมชนชุดเดิม กรณีการลาออกของกรรมการชุมชนโรงเจ 1 แขวงบางยี่เรือ
- ซักซ้อมแผนปฏิบัติการ การดับเพลิงภายในอาคาร และอพยพหนีไฟ