/    / /
เนื่องจากสำนักงานเขตธนบุรีไม่มีบริเวณที่จอดรถ ผู้มาติดต่อราชการสามารถจอดรถได้บริเวณลานวัดเวฬุราชิณ บริษัททุนเติม จำกัด หรือสถานที่จอดรถเอกชนใกล้เคียง (โดยอาจมีค่าใช้จ่าย)

Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข้อมูลผู้บริหารสำนักงานเขตธนบุรี


ผู้บริหารสำนักงานเขตธนบุรี
 

 นายทรงศร  กัลยา ณ สุนทร
 ผู้อำนวยการเขตธนบุรี

 นางมณีวรรณ  ศรีสวัสดิ์
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตธนบุรี
 ว่าที่ร้อยตรี เดชาธร  แสงอำนาจ
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตธนบุรี
 นางสาวอัญญารัตน์ รัตนวิโรจน์
 หัวหน้าฝ่ายปกครอง
 นางสาวดาราพร อยู่คงธนโรจน์
 หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
 นายเอกชัย  สุกแดง
 หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
 นายสัณชัย  รัตนพงษ์
 หัวหน้าฝ่ายโยธา
 นางนิระมล  วิมาลา
 หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
 นางกิตติมา ชนานุกุล
 หัวหน้าฝ่ายรายได้
 -
 หัวหน้าฝ่ายการคลัง
 นางพรายพันธ์  เจริญธรรม
 หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
 นางทัศนีย์ รอดไพฑูรย์
 หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

 นายบำรุง สำเนียงงาม
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

 พันโท สุพจน์  นวลโกฏ
 สัสดีเขตธนบุรี

 

                                                                                                   {update 06/01/2564}