เนื่องจากสำนักงานเขตธนบุรีไม่มีบริเวณที่จอดรถ ผู้มาติดต่อราชการสามารถจอดรถได้บริเวณลานวัดเวฬุราชิณ บริษัททุนเติม จำกัด หรือสถานที่จอดรถเอกชนใกล้เคียง (โดยอาจมีค่าใช้จ่าย)

Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข้อมูลผู้บริหารสำนักงานเขตธนบุรี


ผู้บริหารสำนักงานเขตธนบุรี
 

 นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม
 ผู้อำนวยการเขตธนบุรี

 นายวุฒิชัย เชื้อมั่นคง
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตธนบุรี
 ว่าที่ร้อยตรี เดชาธร  แสงอำนาจ
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตธนบุรี
 นางสาวอัญญารัตน์ รัตนวิโรจน์
 หัวหน้าฝ่ายปกครอง
 นายชุมพล ตันหลงขจร
 หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
 นายเอกชัย  สุกแดง
 หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
 นายสัณชัย  รัตนพงษ์
 หัวหน้าฝ่ายโยธา
 นางนิระมล  วิมาลา
 หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
 นางกิตติมา ชนานุกุล
 หัวหน้าฝ่ายรายได้
 นางสาวสุธาทิพย์ ถีระวงษ์
 หัวหน้าฝ่ายการคลัง
 นางพรายพันธ์  เจริญธรรม
 หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
 นางทัศนีย์ รอดไพฑูรย์
 หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

 นายพลกุล  อัญชลีกรณีย์
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

 พันโทเจด็จ  เกตุศักดิ์
 สัสดีเขตธนบุรี

 

                                                                                                   {update 23/6/2563}