/    / /
เนื่องจากสำนักงานเขตธนบุรีไม่มีบริเวณที่จอดรถ ผู้มาติดต่อราชการสามารถจอดรถได้บริเวณลานวัดเวฬุราชิณ บริษัททุนเติม จำกัด หรือสถานที่จอดรถเอกชนใกล้เคียง (โดยอาจมีค่าใช้จ่าย)

Main Menu
BANGKOK PORTAL


Best Service สำนักงานเขตธนบุรี

Best Service สำนักงานเขตธนบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการรอยยิ้มจากใจคลองน้ำใสสมเด็จเจ้าพระยา "Community Care Canal Somdet CHAOpraya"######################################################################################
======================================================================================
######################################################################################

 

Best Service สำนักงานเขตธนบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนย่านหิรัญรูจี######################################################################################
======================================================================================
######################################################################################

 

Best Service สำนักงานเขตธนบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเท้าถนนอินทรพิทักษ์######################################################################################
======================================================================================
######################################################################################

 

Best Service สำนักงานเขตธนบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการประชารัฐร่วมใจคืนน้ำใสให้คลองข้างวัดบุคคโล######################################################################################
======================================================================================
######################################################################################

 

Best Service สำนักงานเขตธนบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ย่านกะดีจีน######################################################################################
======================================================================================
######################################################################################

 

Best Service สำนักงานเขตธนบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

โครงการการเพิ่มระบบฐานข้อมูลรหัสชุมชน
เข้าในระบบทะเบียนบ้านของเขตธนบุรี