/    / /
เนื่องจากสำนักงานเขตธนบุรีไม่มีบริเวณที่จอดรถ ผู้มาติดต่อราชการสามารถจอดรถได้บริเวณลานวัดเวฬุราชิณ บริษัททุนเติม จำกัด หรือสถานที่จอดรถเอกชนใกล้เคียง (โดยอาจมีค่าใช้จ่าย)

Main Menu
BANGKOK PORTAL


การส่งเสริมความโปร่งใส

####################################################################
####################################################################

รายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริต เขตธนบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- เขตธนบุรีมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ จำนวน    -    เรื่อง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- เขตธนบุรีมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ จำนวน    0    เรื่อง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- เขตธนบุรีมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ จำนวน    0    เรื่อง


####################################################################
####################################################################

มาตรการและแนวทางต่อต้านการทุจริต เขตธนบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศมาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ประกาศมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการและช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562