เนื่องจากสำนักงานเขตธนบุรีไม่มีบริเวณที่จอดรถ ผู้มาติดต่อราชการสามารถจอดรถได้บริเวณลานวัดเวฬุราชิณ บริษัททุนเติม จำกัด หรือสถานที่จอดรถเอกชนใกล้เคียง (โดยอาจมีค่าใช้จ่าย)

Main Menu
BANGKOK PORTAL


มาตรฐานการบริหารงาน


คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
คู่มือติดต่อราชการสำหรับประชาชน สำนักงานเขตธนบุรี
คู่มือแนะนำแหล่งท่องเที่ยวเขตธนบุรี Thonburi Guide
สาระสำคัญในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีผลต่อการปฏิบัติราชการและการบริหารงานภาครัฐ
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรการและการร่างหนังสือโต้ตอบหนังสือราชการกรณีต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2561

####################################################################
####################################################################

คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

***ฝ่ายปกครอง
***ฝ่ายทะเบียน
***ฝ่ายโยธา
***ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
***ฝ่ายฝ่ายรายได้
***ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
***ฝ่ายการศึกษา
***ฝ่ายการคลัง
***ฝ่ายเทศกิจ
***ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

***ฝ่ายปกครอง
***ฝ่ายทะเบียน
***ฝ่ายโยธา
***ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
***ฝ่ายฝ่ายรายได้
***ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
***ฝ่ายการศึกษา
***ฝ่ายการคลัง
***ฝ่ายเทศกิจ
***ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

####################################################################
####################################################################

คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

- การสอบสวนรับรองผู้ประสบสาธารณภัย
- ทะเบียนนิติกรรม
- ทะเบียนศาลเจ้า
- การจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด
- การเลิกทะเบียนพาณิชยกิจ
- การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนพาณิชย์
- การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่
- การเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
- การจดทะเบียนแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
- การจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
- การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
- การเลิกมูลนิธิ
- การจดทะเบียนแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการมูลนิธิ
- การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมูลนิธิ
- การจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
- การเลิกสมาคม
- การจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม
- การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคม
- การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม
- การสละมรดก
- การถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก
- การตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก
- การทำพินัยกรรมด้วยวาจา
- การทำพินัยกรรมแบบเอกสารลับ
- การทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง
- การสอบสวนรับรอง
- การรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลายกรณีไม่มีผู้แจ้งหรือนายทะเบียนตรวจพบ
- การเปรียบเทียบคดีความผิดเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
- การรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลายกรณีมีผู้แจ้ง
- การเปลี่ยนชื่อสกุลเมื่อการสมรสสิ้นสุดลง
- การออกหนังสือรับรองการขอเปลี่ยนชื่อตัวของคนต่างด้าวเพื่อประกอบการขอแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทย
- การออกหนังสือรับรองการขอจดทะเบียนชื่อสกุลของคนต่างด้าวเพื่อประกอบการขอแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทย
- การออกหนังสือรับรองการใช้คำนำหน้านามหญิง
- การออกใบแทนใบแจ้งการย้ายที่อยู่กรณีมีฐานข้อมูลการย้าย-มีหลักฐานแสดงตน
- การออกใบแทนใบแจ้งการย้ายที่อยู่กรณีมีฐานข้อมูลการย้าย-ไม่มีหลักฐานแสดงตน
- การออกใบแทนใบแจ้งการย้ายที่อยู่กรณีข้อมูลการย้ายถูกจำหน่าย
- การอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุลกรณีผู้จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลเสียชีวิตแล้วหรือศาลมีคำสั่งถึงที่สุดว่าเป็นผู้สาบสูญ
- การออกหนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุล(ช.7) กรณีเจ้าของชื่อสกุลตายหรือศาลมีคำสั่งถึงที่สุดว่าเป็นผู้สาบสูญ
- การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลางกรณีต้องสอบสวน มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
- การแก้ไขรายการบ้านกรณีรายการของบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน
- การอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุลกรณีผู้จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลยังมีชีวิตอยู่
- การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการสมรสกรณีคู่สมรสประสงค์จะใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งหรือขอกลับใช้ชื่อสกุลเดิมของตน
- การเปลี่ยนชื่อสกุลด้วยเหตุอื่นๆ เช่น การใช้ชื่อสกุลตามมารดาบิดา รับบุตรบุญธรรม ใช้ชื่อสกุลเดิมของตน ฯลฯ
- การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการร่วมใช้ชื่อสกุล
- การเปลี่ยนชื่อตัว การตั้งและเปลี่ยนชื่อรอง
- การเปลี่ยนชื่อตัว การตั้งและเปลี่ยนชื่อรอง (กรณีใช้ราชทินนามตนเป็นชื่อตัวหรือชื่อรอง)
- การบันทึกฐานะแห่งครอบครัว
- การทำสำเนาและรับรองสำเนารายการในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล
- การตรวจคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีคัดรับรองจากเอกสารต้นฉบับ
- การตรวจคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีคัดรับรองจากฐานข้อมูล
- การตรวจคัดและรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตร
- การตรวจคัดและรับรองสำเนาทะเบียนครอบครัวหรือการรับรองรายการจากฐานข้อมูลทะเบียนครอบครัว
- การแจ้งย้ายออกและย้ายเข้าภายในเขตเดียวกัน
- การแจ้งย้ายออกโดยไม่ทราบที่อยู่
- การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลางกรณีต้องสอบสวน ถูกจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน
- การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลางกรณีไม่สอบสวน
- การแจ้งย้ายออกของบุคคลที่เดินทางไปต่างประเทศ
- การแจ้งย้ายออกกรณีปกติทั่วไป
- การจำหน่ายชื่อสกุล
- การขอรับสำเนาทะเบียนบ้านใหม่กรณีฉบับเดิมชำรุดสูญหายหรือถูกทำลาย
- การจำหน่ายชื่อรอง
- การจดทะเบียนสมรสกรณีบุคคลต่างด้าว
- การจดทะเบียนสมรสกรณีในสำนักทะเบียน
- การขอกำหนดบ้านเลขที่กรณีบ้านที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
- การขอกำหนดบ้านเลขที่กรณีบ้านที่ชอบด้วยกฎหมาย
- การจดทะเบียนสมรสกรณีนอกสำนักทะเบียน
- การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม
- การขอใบแทนหนังสือสำคัญกรณีชำรุดในสาระสำคัญหรือสูญหาย
- การจดทะเบียนรับรองบุตรกรณีในสำนักทะเบียน
- การจดทะเบียนรับรองบุตรกรณีนอกสำนักทะเบียน
- การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
- การจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลหรือขอตั้งชื่อสกุลใหม่ (กรณีใช้ราชทินนามของตน/บุพการีหรือของผู้สืบสันดานเป็นชื่อสกุล)
- การจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลหรือขอตั้งชื่อสกุลใหม่
- การจดทะเบียนการหย่ากรณีการหย่าต่างสำนักทะเบียน
- การจดทะเบียนการหย่า
-