/    / /
เนื่องจากสำนักงานเขตธนบุรีไม่มีบริเวณที่จอดรถ ผู้มาติดต่อราชการสามารถจอดรถได้บริเวณลานวัดเวฬุราชิณ บริษัททุนเติม จำกัด หรือสถานที่จอดรถเอกชนใกล้เคียง (โดยอาจมีค่าใช้จ่าย)

Main Menu
BANGKOK PORTAL


คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


#######################################################################
#######################################################################

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


#######################################################################
#######################################################################

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


#######################################################################
#######################################################################

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561