/    / /
เนื่องจากสำนักงานเขตธนบุรีไม่มีบริเวณที่จอดรถ ผู้มาติดต่อราชการสามารถจอดรถได้บริเวณลานวัดเวฬุราชิณ บริษัททุนเติม จำกัด หรือสถานที่จอดรถเอกชนใกล้เคียง (โดยอาจมีค่าใช้จ่าย)

Main Menu
BANGKOK PORTAL


การประเมินความเสี่ยงทุจริต

การประเมินความเสี่ยงทุจริต


########################################################

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต


########################################################