Main Menu
BANGKOK PORTAL


สาระสำคัญในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีผลต่อการปฏิบัติราชการและการบริหารงานภาครัฐ

 

ตอนที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ  เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมา


 

ตอนที่ 2 การปฏิรูปประเทศ  สู่อนาคตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน


 

ตอนที่ 3 การพัฒนาระบบราชการ


 

ตอนที่ 4 สิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย


 

ตอนที่ 5 หน้าที่ของรัฐ


 

ตอนที่ 6 การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 77