เนื่องจากสำนักงานเขตธนบุรีไม่มีบริเวณที่จอดรถ ผู้มาติดต่อราชการสามารถจอดรถได้บริเวณลานวัดเวฬุราชิณ บริษัททุนเติม จำกัด หรือสถานที่จอดรถเอกชนใกล้เคียง (โดยอาจมีค่าใช้จ่าย)

Main Menu
BANGKOK PORTAL


ปีงบประมาณ 2559 และ 2560

เอกสารประกอบการอบรม
โครงการสร้างราชการใสสะอาด ของสำนักงานเขตธนบุรี

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
และ
วันที่ 27 มิถุนายน 2560


1. เอกสารประกอบการบรรยาย  (nocorruption_manual)
2. Presentation ประกอบการบรรยาย ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ. 2552 (ethical rules)
3. Presentation ประกอบการบรรบาย วินัยและการดำเนินการทางวินัย ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (Disciplinary officials)
4. Presentation ประกอบการบรรบาย ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในราชการไทย (corruption issue)
5. Presentation ประกอบการบรรบาย กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการฮั้ว พ.ศ. 2542 (bid rigging)
6. เอกสารประกอบการบรรบาย การถูกดำเนินการทางวินัย กับ การถูกดำเนินคดีอาญา (criminal discipline)
7. ตัวอย่างประกอบการบรรบาย กรณ๊คดียังไม่ถึงที่สุด ไปออกคำสั่งไล่ออกข้าราชการได้หรือไม่ (Examples lawsuit)

 

clip  ประกอบการบรรยาย

http://203.155.220.217/thonburi/filedownload/nocorruption_present/clip/goods_central.wmv
http://203.155.220.217/thonburi/filedownload/nocorruption_present/clip/newyear_gift.mp4
http://203.155.220.217/thonburi/filedownload/nocorruption_present/clip/no_have_gift.wmv
http://203.155.220.217/thonburi/filedownload/nocorruption_present/clip/no_interest.wmv
http://203.155.220.217/thonburi/filedownload/nocorruption_present/clip/official_fall_heavens.mpg
http://203.155.220.217/thonburi/filedownload/nocorruption_present/clip/private_relationship.mp4
http://203.155.220.217/thonburi/filedownload/nocorruption_present/clip/tomorrow_late.mpg