เนื่องจากสำนักงานเขตธนบุรีไม่มีบริเวณที่จอดรถ ผู้มาติดต่อราชการสามารถจอดรถได้บริเวณลานวัดเวฬุราชิณ บริษัททุนเติม จำกัด หรือสถานที่จอดรถเอกชนใกล้เคียง (โดยอาจมีค่าใช้จ่าย)

Main Menu
BANGKOK PORTAL


KM ปีงบประมาณ 2558

- โครงการจัดการความรู้เฉพาะทาง ฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณ 2558
      องค์ความรู้การดำเนินการทางวินัย และการอุทธรณ์ ร้องทุกข์

- โครงการจัดการความรู้เฉพาะทาง ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2558
      1. องค์ความรู้การทำขยะหอม
      2. การสาธิตองค์ความรู้ การทำขยะหอม ณ ชุมชนสวนพลู

- โครงการจัดการความรู้เฉพาะทาง ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2558
      1. องค์ความรู้ มรดกวัฒนธรรม สามศาสนา ย่านกุฎีจีน
      2. องค์ความรู้วัดประดิษฐาราม

- โครงการจัดการความรู้เฉพาะทาง ฝ่าโยธา ประจำปีงบประมาณ 2558
      กฎหมายการตรวจสอบอาคาร(สิ่งที่เจ้าของอาคารควรรู้)

- โครงการจัดการความรู้เฉพาะทาง ฝ่ายเทศกิจ ประจำปีงบประมาณ 2558
      พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

- โครงการจัดการความรู้เฉพาะทาง ฝ่ายการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558
      สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ช่วยพัฒนาการเรียนการสอน

- โครงการจัดการความรู้เฉพาะทาง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2558
      เทคนิคการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร

- โครงการจัดการความรู้เฉพาะทาง ฝ่ายรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2558
      1. องค์ความรูเกี่ยวกับการจัดทำราคาปานกลางของที่ดินเพื่อจัดเก็บภาษีบำรุงทองที่ ปี พ.ศ. 2558-2561
      2. องค์ความรู้เกี่ยวกับการเร่งรัดจัดเก็บภาษีค้างชำระ กรณีภาษีบำรุงท้องที่

- โครงการจัดการความรู้เฉพาะทาง ฝ่ายทะเบียน ประจำปีงบประมาณ 2558
      การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน (คนสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อ และคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อ)

- โครงการจัดการความรู้เฉพาะทาง ฝ่ายการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2558
      องค์ความรู้ด้านการเงินและการพัสดุ