Main Menu
BANGKOK PORTAL


CoP ปีงบประมาณ 2554

การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ประจำปีงบประมาณ 2554
การวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานวิธีการประชุมระดมสมอง
การจัดทำหนังสือรับรองต่างๆ คู่มือ
การประสานงานในชุมชน คู่มือ
การพัฒนาจุดผ่อนผันในพื้นที่เขตธนบุรี คู่มือ