Main Menu
BANGKOK PORTAL


CoP ปีงบประมาณ 2552

การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ประจำปีงบประมาณ 2552
การจัดการความรู้เรื่องอาชีวอนามัยในการปฏิบัติงาน โครงการ ประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไข
การจัดการความรู้เรื่องการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 โครงการ ประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไข
การจัดการความรู้เรื่องการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร โครงการ ประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไข