เนื่องจากสำนักงานเขตธนบุรีไม่มีบริเวณที่จอดรถ ผู้มาติดต่อราชการสามารถจอดรถได้บริเวณลานวัดเวฬุราชิณ บริษัททุนเติม จำกัด หรือสถานที่จอดรถเอกชนใกล้เคียง (โดยอาจมีค่าใช้จ่าย)

Main Menu
BANGKOK PORTAL


Lean ปีงบประมาณ 2558กระบวนงานลดระยะเวลาการยื่นแบบตรวจสอบ และการประเมินภาษีป้ายรายใหม่ (กรณีป้ายตึกแถวร้านค้า) ภายใน 10 วัน


- รายงานผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558- ประมวลภาพการดำเนินกิจกรรม (Facebook ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตธนบุรี) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558- การลดระยะเวลาการยื่นแบบตรวจสอบและการประเมินภาษีป้ายรายใหม่ (กรณีป้ายตึกแถวร้านค้า) ภายใน 10 วัน